Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 1 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w trybie zdalnym w dn. 7.01.2021 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 53 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 23.12.2020 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu”.
  2. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa ul. Ostrobramskiej w Kołobrzegu wraz z przebudową sieci wod.-kan.”.
 3. Sprawy GKL
  1. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia.
  2. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na rozłożenie na raty zadłużenia lub możliwość odpracowania zadłużenia.
  3. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na zawarcie aneksu do umowy.
 4. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu.
 5. Sprawy PU
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie działań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Kołobrzegu na rok 2021.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wydatków Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 6. Sprawy PNW
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie powierzenia do wykonania spółce Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 7. Sprawy BPM
  1. Prezydent Miasta przyjęła Układ wykonawczy uchwał Rady Miasta Kołobrzeg podjętych na XXXI sesji w dniu 30 grudnia 2020 r.
   1. UCHWAŁA NR XXXI/431/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r. (wszystkie komórki organizacyjne UM Kg)
   2. UCHWAŁA NR XXXI/432/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 - 2030. (wszystkie komórki organizacyjne UM Kg)
   3. UCHWAŁA NR XXXI/433/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. (WiR, GKL, GN, WŚiO)
   4. UCHWAŁA NR XXXI/434/20 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. (WPiO)
   5. UCHWAŁA NR XXXI/435/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Białogard a ulicami Myśliwską i Koszalińską. (UA)
   6. UCHWAŁA NR XXXI/436/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/5, 16/6, 19, 20/1, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, oraz części działek nr 15 i 83 położonych w obrębie 19. (UA)
   7. UCHWAŁA NR XXXI/437/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kołobrzeg na lata 2021 - 2024”. (UA, EKS, WiR, MKZ, wszystkie jednostki organizacyjne GM Kg)
   8. UCHWAŁA NR XXXI/438/20 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 - 2026. (WS)
   9. UCHWAŁA NR XXXI/439/20 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2023. (WS)
   10. UCHWAŁA NR XXXI/440/20 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Kołobrzegu na lata 2021 - 2023. (WS)
   11. UCHWAŁA NR XXXI/441/20 w sprawie przjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności w Kołobrzegu na lata 2021 - 2023. (WS)
   12. UCHWAŁA NR XXXI/442/20 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2021. (PU, WS)
   13. UCHWAŁA NR XXXI/443/20 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Kołobrzeg na lata 2021 - 2023”. (WS)
   14. UCHWAŁA NR XXXI/444/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca.(GKL)
   15. UCHWAŁA NR XXXI/445/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. (Wydziały wg właściwości)
   16. UCHWAŁA NR XXXI/446/20 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie analiz i struktury dokonanych podwyżek w 2019 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz jednostek samorządowych. (EKS, BK)
   17. UCHWAŁA NR XXXI/447/20 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej dotyczącej realizacji naboru do żłobków miejskich. (WS)