Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 2 grudnia 2020 r. o godz. 9:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z przeprowadzonych przetargów.
 3. Podjęcie uchwal:
  1. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.
  2. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
 4. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok,
  2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2044,
  5. przedstawienie opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej o projekcie budżetu,
  6. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zmian postulowanych w opinii Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
  7. przedstawienie proponowanych do projektu budżetu autopoprawek wynikających z konsultacji projektu budżetu z różnymi środowiskami i poprawek wynikających z uwzględnionych wniosków złożonych przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą,
  8. przedstawienie opinii Klubów Radnych,
  9. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  10. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok,
  11. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg.
 6. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej gospodarowania wydzielonymi rachunkami dochodów własnych oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej gospodarowania wydzielonymi rachunkami dochodów własnych.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie analiz i struktury dokonanych podwyżek w 2019 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz jednostek samorządowych oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w zakresie analiz i struktury dokonanych podwyżek w 2019 roku dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz jednostek samorządowych.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

DLA MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie związane z udziałem mieszkańca w sesji w trybie zdalnym

206 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PROJEKTY UCHWAŁ

Wszystkie projekty spakowane do jednego pliku

24 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2021 r.

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

540 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2021 rok

12.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2021 – 2044

11.7 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie Funduszu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027

556 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

471 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg

460 KBPobierz na dyskPodgląd pliku