Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje wszystkie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi w częściach podziemnych realizowanego na działkach nr ewid.: 8/1, 8/2, 118 w obrębie nr 320801_01_0018 w Kołobrzegu o wydaniu postanowienia zawieszającego ww. postępowanie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

400 KBPobierz na dyskPodgląd pliku