Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 36 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 16.09.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pawłowska
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 35 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 11.09.2020 r.
 2. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 568/2 obr. 9, położonej w Kołobrzegu przy ul. Grzybowskiej. Wyraziła zgodę na ogłoszenie II przetargu z utrzymaniem ceny wywoławczej z I przetargu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 3. Sprawy PNW
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu.
 5. Sprawy BPM
  1. Prezydent Miasta przyjęła Układ wykonawczy uchwał Rady Miasta Kołobrzeg podjętych na XXVII sesji w dniu 9 września 2020 r.
   1. UCHWAŁA NR XXVII/377/20 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa. (D)
   2. UCHWAŁA NR XXVII/378/20 w sprawie nadania nazwy Rondo im. Stefana Lipickiego. (GN, UA, MKZ)
   3. UCHWAŁA NR XXVII/379/20 w sprawie nadania nazwy - ulica Księżyca - drodze wewnętrznej w Kołobrzegu. (GN)
   4. UCHWAŁA NR XXVII/380/20 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. (GN, EKS)
   5. UCHWAŁA NR XXVII/381/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza. (WŚiO)
   6. UCHWAŁA NR XXVII/382/20 w sprawie przyjęcia apelu przez Radę Miasta Kołobrzeg w sprawie rozwiązań komunikacyjnych dla zadania "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku ronda "Janiska" do węzła "Kołobrzeg Wschód" w ramach zadania: "Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)". (GKL)
   7. UCHWAŁA NR XXVII/383/20 w sprawie kreślenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. (WŚiO)
   8. UCHWAŁA NR XXVII/384/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (WŚiO)
   9. UCHWAŁA NR XXVII/385/20 zmieniająca uchwałę Nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r. (UA)
   10. UCHWAŁA NR XXVII/386/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. (WS)
   11. UCHWAŁA NR XXVII/387/20 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. (WS)
   12. UCHWAŁA NR XXVII/388/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (WS)
   13. UCHWAŁA NR XXVII/389/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 "Solne Zdroje"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   14. UCHWAŁA NR XXVII/390/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 "Śródmiejskie"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   15. UCHWAŁA NR XXVII/391/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 3 "Zamoście"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   16. UCHWAŁA NR XXVII/392/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 4 "Radzikowo"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   17. UCHWAŁA NR XXVII/393/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 5 "Lęborskie"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   18. UCHWAŁA NR XXVII/394/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 6 "Zachodnie"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   19. UCHWAŁA NR XXVII/395/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 7 "Ogrody"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   20. UCHWAŁA NR XXVII/396/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 8 "Rzemieślnicze"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   21. UCHWAŁA NR XXVII/397/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 9 "Podczele"- jednostki pomocniczej miasta Kołobrzeg. (PRO)
   22. UCHWAŁA NR XXVII/398/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ul. Grzybowską, torami kolejowymi relacji Kołobrzeg - Trzebiatów a zachodnio - południową granicą administracyjną miasta. (UA)
   23. UCHWAŁA NR XXVII/399/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy ulicami Wł. Łokietka i Koszalińską a wschodnią granicą administracyjną miasta. (UA)
   24. UCHWAŁA NR XXVII/400/20 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej w zakresie procedury przetargowej i dzierżaw Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 roku. (UA)