Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


Protokół Nr 19 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg  w dn. 15.05.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Ilona Grędas-Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Sekretarz Miasta Kołobrzeg - Ewa Pawłowska

 1. Przyjęcie protokołu Nr 18 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 5.05.2020 r.
 2. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 209/6 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 209/5 obręb 17 położonej przy ul. Witkowice w Kołobrzegu oraz działki numer 2/3 obręb 17 położonej przy ul. Europejskiej w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  3. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 376/5 obręb 17 położonej przy ul. E. Szelburg-Zarembiny w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  4. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  5. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie sprzedaży działki numer 122/13 obręb 18 położonej przy ul. Mazowieckiej w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  6. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony części działki nr 345/2 obręb 12 o powierzchni 10m2, położonej w Kołobrzegu przy ulicy Jagiellońskiej, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
  7. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 173/37 o powierzchni 7,08 m2 położonej w obrębie 12 przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 3. Sprawy SK
  1. Prezydent Miasta zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, celem skierowania pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.
 4. Sprawy EKS
  1.  Prezydenta Miasta zaakceptowała projekt Uchwały zmieniający Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.
 5. Sprawy BPM
  1. Prezydent Miasta przyjęła Układ wykonawczy Uchwał podjętych na XXII sesji w dniu 6 maja 2020 r.
   1.  UCHWAŁA NR XXII/306/20 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. (D)
   2. UCHWAŁA NR XXII/307/20 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg programu pn. "Kołobrzeski program pomocy dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19". (D)
   3. UCHWAŁA NR XXII/308/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego. (UA)
   4. UCHWAŁA NR XXII/309/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego. (UA)
   5. UCHWAŁA NR XXII/310/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla działek nr 80/1, 80/2 i części działki nr 82 położonych w obrębie 4. (UA)
   6. UCHWAŁA NR XXII/311/20 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 46 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki. (UA)
   7. UCHWAŁA NR XXII/312/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (WŚiO)
   8. UCHWAŁA NR XXII/313/20 w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego. (WŚiO/MOSiR)
   9. UCHWAŁA NR XXII/314/20 w sprawie sprzedaży działki położonej przy ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu. (GN)
   10. UCHWAŁA NR XXII/315/20 w sprawie sprzedaży działek o numerach 55/3, 55/36, 66/7, 66/10, 67/1 obręb 11 położonych przy ul. Szpitalnej w Kołobrzegu. (GN)
   11. UCHWAŁA NR XXII/316/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. (GN)
   12. UCHWAŁA NR XXII/317/20 w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, części działki numer 118/5 obręb 4, o powierzchni 358 m2, położonej przy zbiegu ulic Solnej i Zdrojowej w Kołobrzegu. (GN)
   13. UCHWAŁA NR XXII/318/20 w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na czas nieoznaczony działek o numerach: 102/2, 105/18 i 105/19 obręb 5, położonych przy ulicy Aniołów Stróżów w Kołobrzegu. (GN)
   14. UCHWAŁA NR XXII/319/20 w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, zabudowanej działki nr 330 obręb 12 o powierzchni 62 m2, położonej przy al. Kolejowej w Kołobrzegu. (GN)
   15. UCHWAŁA NR XXII/320/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu. (EKS)
   16. UCHWAŁA NR XXII/321/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg. (BRM)
   17. UCHWAŁA NR XXII/322/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miasta Kołobrzeg. (BRM)
   18. UCHWAŁA NR XXII/323/20 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg. (BRM)