Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg są zagospodarowywane w Instalacji komunalnej MBP ul. Wspólna 1 w Korzyścienku. Ponadto, wg informacji przekazanej przez Instalację kod odpadu 19 12 12, tj. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, nie są poddawane składowaniu.