Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Kołobrzeg, która odbędzie się 25 marca 2020 roku o godzinie 9:00 w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ulica Ratuszowa 13.
Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady na wniosek Prezydenta Miasta Kołobrzeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Kołobrzeg
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz informacje o przeprowadzonych przetargach.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia pomocy finansowej województwu zachodniopomorskiemu w 2020r.
  2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu,
  5. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020,
  6. przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025+,
  7. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  8. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  9. postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które stanowią część nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  10. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty,
  11. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę,
  12. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  13. uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
  14. rozpatrzenia petycji,
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

PROJEKTY UCHWAŁ

Wszystkie projekty uchwał spakowane do ZIP

9.4 MBPobierz

Zawiadomienie o zwołaniu sesji na wniosek Prezydenta Miasta

128 KBPobierz na dysk

Wniosek Prezydent Miasta wraz z porządkiem obrad

461 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu zachodniopomorskiemu w 2020 roku,

181 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2020 r.,

1.4 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027,

1.4 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu,

196 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020,

278 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020 – 2025+,

3.5 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,

215 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

169 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które stanowią część nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

166 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty,

191 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę,

193 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

1.0 MBPobierz na dysk

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

170 KBPobierz na dysk

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

204 KBPobierz na dysk