Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ), oraz § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX / 666 / Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.:

 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 2. Konsultacje rozpoczną się dnia 20.03.2018 roku i zakończą się dnia 29.03.2018 roku.
 3. Konsultacje będą prowadzone w formie:
  • publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl ( BIP)
  • wyrażenia pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag przez organizacje pozarządowe wg załączonego formularza na adres:
   Prezydent Miasta Kołobrzeg, 78 – 100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 lub na adres poczty elektronicznej: zpds@um.kolobrzeg.pl
 4. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego projektu uchwały, który zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg.

Prezydent Miasta
Janusz Gromek

Projekt uchwały

591 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz konsultacji

150 KBPobierzPodgląd pliku