BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 7 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 28 lutego 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

-----------------------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 20 lutego 2018 r.
 2. Sprawy BZ
  1.  Prezydent Miasta zapoznał się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na: „Przebudowę ścieżki rowerowej do Podczela w km 0+000÷1+304,5 w ramach projektu: Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”.
 3.  Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptował wyznaczenie 23 lokalizacji artystycznych na Bulwarze im. Jana Szymańskiego do dzierżawy w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży dla działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Perłowej.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 4/332 obręb 8 miasta Kołobrzeg.
 4.  Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gmin Miasto Kołobrzeg w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej.
 5. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i zatwierdzenia jej regulaminu.
 6. Sprawy OR
  1. Prezydent Miasta Prezydent przyjął Układ wykonawczy uchwał podjętych przez Radę Miasta na XL sesji w dniu 27 lutego 2018 r.
   1. UCHWAŁA NR XL/606/18 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. (WZK)
   2. UCHWAŁA NR XL/607/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. (EKS, K. OR, R, WZK)
   3.  UCHWAŁA NR XL/608/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 - 2024. (K, OR, EKS, I)
   4. UCHWAŁA NR XL/609/18 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. (EKS)
   5. UCHWAŁA NR XL/610/18 w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXX/436/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (EKS)
   6. UCHWAŁA NR XL/611/18 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 93 w obrębie 4 przy ul. prof. T. Rafińskiego. (UA)
   7. UCHWAŁA NR XL/612/18 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania. (K)
   8. UCHWAŁA NR XL/613/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018. (K)
   9. UCHWAŁA NR XL/614/18 w sprawie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. (GN)
   10. UCHWAŁA NR XL/615/18 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego. (GN)
   11. UCHWAŁA NR XL/616/18 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 3A i 3B, położonych w Kołobrzegu przy ul. Granicznej 6. (GN)
   12. UCHWAŁA NR XL/617/18 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, lokalu kina „Wybrzeże” o powierzchni użytkowej 546,10 m2 usytuowanego na działkach o numerach: 168 oraz 167/25 obręb 12, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego. (GN)
   13. UCHWAŁA NR XL/618/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu. (GN)
   14. UCHWAŁA NR XL/619/18 w sprawie zmian w składzie liczbowym i osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg. (BRM)