BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 1 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 10 stycznia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

------------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 46 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 29 grudnia 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg”.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w obrębie 18 miasta Kołobrzeg, w celu odtworzenia rodzinnych ogrodów działkowych.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na użyczenie części działek nr 163/15 oraz 162/1 obręb 13, położonych w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej z przeznaczeniem na budowę drogi przeciwpożarowej.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował proponowane lokalizacje ogródków gastronomicznych na Placu Ratuszowym na okres 3 sezonów letnich.
  4.  Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dot. działki nr 6/5 obr. 10 przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu i nieodpłatne przejęcie przedmiotowej działki do zasobu nieruchomości gminnych.
 4. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na okres 01.06.2017r.-31.05.2020 r.
  2.  Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu.
 5. Sprawy PU
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie ustalenia planu wydatków Miejskiego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2018.
 6. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków w Dziale 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 - Pozostała działalność oraz w Dziale 926 - Kultura Fizyczna, Rozdział 926 05 - Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu Miasta na 2018 rok.
  2.  Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania zespołów: Sterującego i Zarządzającego projektem pn. „Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg”.
 7. Sprawy K-L
  1.  Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami na raty z tytułu zadłużenia za lokal komunalny przy ul. unii Lubelskiej 11/6 w Kołobrzegu, pod warunkiem regularnego wnoszenia wpłat bieżących.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie w całości zadłużenia lokali komunalnych posiadających zadłużenie do kwoty 100,00 zł. z tyt. należności wobec Gminy Miasto Kołobrzeg.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie całości zadłużenia wobec Gminy Miasto Kołobrzeg za zdane lokale socjalne przy ul. Artyleryjskiej 23/3 i Żurawiej 7/5 z tytułu dochodzenia 1/3 należności wynikającej z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej matce.
  4.  Prezydent Miasta nie wyraził zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu opłat za lokal socjalny przy ul. Artyleryjskiej 23/4 w Kołobrzegu. Wyraził zgodę na spłatę zaległości wraz z odsetkami na raty pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat bieżących. Prezydent podtrzymał stanowisko o skierowanie do sądu wniosku o eksmisję osób zamieszkałych w lokalu Artyleryjska 23/4.