ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 43 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 28 listopada 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

--------------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 42 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 21 listopada 2017 r.
 2. Sprawy GN
  1.  Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nr 65/16 zawartej w dniu 23.05.2016 r. dotyczącej działki o numerze 157 o powierzchni 819 m2 położonej przy ul. Jasnej w Kołobrzegu wraz ze wzrostem czynszu.
  2. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na budowę przez Wspólnotę wiaty śmietnikowej we wskazanej przez nią lokalizacji. Wyraził zgodę na użyczenie terenu w centrum kwartału, w celu budowy przez wspólnoty jednej estetycznej wiaty dla wszystkich przyległych wspólnot.
 3. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na umorzenie zadłużenia za zdany lokal przy ul. Trzebiatowskiej 32/1.Wyraził zgodę na wycofanie egzekucji komorniczej i podtrzymał pozostałe nakazy zapłaty w egzekucji komorniczej wobec wszystkich osób.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zaległości po zmarłym najemcy w całości.
  3. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4/1 w Kołobrzegu o pow. 98,70 m2. Decyzję o zamianie lokali wstrzymać do czasu zbilansowania lokali socjalnych po wybudowaniu ostatniego budynku przy ul. Rybackiej.
 4. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania imiennej komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Sprawy OR
  1. Prezydent Miasta Prezydent przyjął Układ wykonawczy uchwał podjętych przez Radę Miasta na XXXVII sesji w dniu 20 listopada 2017r.
   1. UCHWAŁA NR XXXVII/548/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. (UA, K. PNW, EKS, WS, WZK)
   2. UCHWAŁA NR XXXVII/549/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-nansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024. (I, EKS, UA, K, EKS)
   3. UCHWAŁA NR XXXVII/550/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg. (D)
   4. UCHWAŁA NR XXXVII/551/17 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. (D)
   5. UCHWAŁA NR XXXVII/552/17 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jed-nostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu. (EKS, CUW)
   6. UCHWAŁA NR XXXVII/553/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 37 w Kołobrzegu. (EKS)
   7. UCHWAŁA NR XXXVII/554/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Okopowej 1a w Kołobrzegu. (EKS, SP 7)
   8. UCHWAŁA NR XXXVII/555/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Józefa Śliwińskiego 1 w Kołobrzegu. (EKS, SP D)
   9. UCHWAŁA NR XXXVII/556/17 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020. (WS)
   10. UCHWAŁA NR XXXVII/557/17 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. (WS, EKS, WZK)
   11. UCHWAŁA NR XXXVII/558/17 w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. (GN)
   12. UCHWAŁA NR XXXVII/559/17 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty. (GN)
   13. UCHWAŁA NR XXXVII/560/17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych. (GN)
   14. UCHWAŁA NR XXXVII/561/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 66/3 obręb 4, położonej przy ulicy Rodziewiczówny w Kołobrzegu. (GN)
   15. UCHWAŁA NR XXXVII/562/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 116/6 obręb 4, położonej przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu. (GN)
   16. UCHWAŁA NR XXXVII/563/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 8 lat działki o numerze 58 obręb 11, położonej przy ulicy Szpitalnej w Kołobrzegu. (GN)
   17. UCHWAŁA NR XXXVII/564/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działek o numerach: 150/25 i 160/2 obręb 12 o łącznej powierzchni 576 m2, poło-żonych przy ul. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu. (GN)
   18. UCHWAŁA NR XXXVII/565/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działki numer 184/16 w obrębie 12 o powierzchni 5,31 m2 poło-żonej przy ul. Granicznej w Kołobrzegu. (GN)
   19. UCHWAŁA NR XXXVII/566/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działki numer 316/27 obręb 11 o powierzchni 14 m2 położonej przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu. (GN)
   20. UCHWAŁA NR XXXVII/567/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działki numer 173/30 w obrębie 12 o powierzchni 12,20 m2, poło-żonej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. (GN)
   21. UCHWAŁA NR XXXVII/568/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działek numer 242/1 i 242/2 w obrębie 12 położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu. (GN)
   22. UCHWAŁA NR XXXVII/569/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Ko-łobrzeg „Nr 8 - Uzdrowisko Zachód” dla terenu położonego pomiędzy ulicami Bał-tycką, Wiosenną, Jedności Narodowej i Wylotową.(UA)
   23. UCHWAŁA NR XXXVII/570/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Koło-brzeg „Ekopark Wschodni” oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4. (UA)