BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 43 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 28 listopada 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

--------------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 42 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 21 listopada 2017 r.
 2. Sprawy GN
  1.  Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nr 65/16 zawartej w dniu 23.05.2016 r. dotyczącej działki o numerze 157 o powierzchni 819 m2 położonej przy ul. Jasnej w Kołobrzegu wraz ze wzrostem czynszu.
  2. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na budowę przez Wspólnotę wiaty śmietnikowej we wskazanej przez nią lokalizacji. Wyraził zgodę na użyczenie terenu w centrum kwartału, w celu budowy przez wspólnoty jednej estetycznej wiaty dla wszystkich przyległych wspólnot.
 3. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na umorzenie zadłużenia za zdany lokal przy ul. Trzebiatowskiej 32/1.Wyraził zgodę na wycofanie egzekucji komorniczej i podtrzymał pozostałe nakazy zapłaty w egzekucji komorniczej wobec wszystkich osób.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zaległości po zmarłym najemcy w całości.
  3. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 4/1 w Kołobrzegu o pow. 98,70 m2. Decyzję o zamianie lokali wstrzymać do czasu zbilansowania lokali socjalnych po wybudowaniu ostatniego budynku przy ul. Rybackiej.
 4. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania imiennej komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Sprawy OR
  1. Prezydent Miasta Prezydent przyjął Układ wykonawczy uchwał podjętych przez Radę Miasta na XXXVII sesji w dniu 20 listopada 2017r.
   1. UCHWAŁA NR XXXVII/548/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. (UA, K. PNW, EKS, WS, WZK)
   2. UCHWAŁA NR XXXVII/549/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-nansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024. (I, EKS, UA, K, EKS)
   3. UCHWAŁA NR XXXVII/550/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Kołobrzeg. (D)
   4. UCHWAŁA NR XXXVII/551/17 w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. (D)
   5. UCHWAŁA NR XXXVII/552/17 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jed-nostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu. (EKS, CUW)
   6. UCHWAŁA NR XXXVII/553/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 37 w Kołobrzegu. (EKS)
   7. UCHWAŁA NR XXXVII/554/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Okopowej 1a w Kołobrzegu. (EKS, SP 7)
   8. UCHWAŁA NR XXXVII/555/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Józefa Śliwińskiego 1 w Kołobrzegu. (EKS, SP D)
   9. UCHWAŁA NR XXXVII/556/17 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020. (WS)
   10. UCHWAŁA NR XXXVII/557/17 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. (WS, EKS, WZK)
   11. UCHWAŁA NR XXXVII/558/17 w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. (GN)
   12. UCHWAŁA NR XXXVII/559/17 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty. (GN)
   13. UCHWAŁA NR XXXVII/560/17 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych. (GN)
   14. UCHWAŁA NR XXXVII/561/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 66/3 obręb 4, położonej przy ulicy Rodziewiczówny w Kołobrzegu. (GN)
   15. UCHWAŁA NR XXXVII/562/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 116/6 obręb 4, położonej przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu. (GN)
   16. UCHWAŁA NR XXXVII/563/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 8 lat działki o numerze 58 obręb 11, położonej przy ulicy Szpitalnej w Kołobrzegu. (GN)
   17. UCHWAŁA NR XXXVII/564/17 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat działek o numerach: 150/25 i 160/2 obręb 12 o łącznej powierzchni 576 m2, poło-żonych przy ul. Jana Frankowskiego w Kołobrzegu. (GN)
   18. UCHWAŁA NR XXXVII/565/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działki numer 184/16 w obrębie 12 o powierzchni 5,31 m2 poło-żonej przy ul. Granicznej w Kołobrzegu. (GN)
   19. UCHWAŁA NR XXXVII/566/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działki numer 316/27 obręb 11 o powierzchni 14 m2 położonej przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu. (GN)
   20. UCHWAŁA NR XXXVII/567/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działki numer 173/30 w obrębie 12 o powierzchni 12,20 m2, poło-żonej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. (GN)
   21. UCHWAŁA NR XXXVII/568/17 w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoz-naczony, części działek numer 242/1 i 242/2 w obrębie 12 położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu. (GN)
   22. UCHWAŁA NR XXXVII/569/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Ko-łobrzeg „Nr 8 - Uzdrowisko Zachód” dla terenu położonego pomiędzy ulicami Bał-tycką, Wiosenną, Jedności Narodowej i Wylotową.(UA)
   23. UCHWAŁA NR XXXVII/570/17 w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Koło-brzeg „Ekopark Wschodni” oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4. (UA)