BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 40 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 07 listopada 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

-----------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 39 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 31 października 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na: "Budowa miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 184/16 w obrębie 12 o powierzchni 5,31 m2 położonej przy ul. Granicznej w Kołobrzegu,
   2. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 316/27 obręb 11 o powierzchni 14 m2 położonej przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu,
   3. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 173/30 w obrębie 12 o powierzchni 12,20 m2, położonej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu,
   4. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działek numer 242/1 i 242/2 w obrębie 12 położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości położonych przy Alei Kolejowej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej w pawilonach handlowych.
  4. Prezydent Miasta nie skorzysta z prawa pierwokupu działki gruntu o numerze 75, położonej w obrębie 16 miasta Kołobrzeg przy ul. Michała Wołodyjowskiego.
  5. Prezydent Miasta nie skorzysta z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach: 96/5, 96/6, 96/9 o łącznej pow. 1,2846 ha, położonych w obrębie 10 miasta Kołobrzeg przy ul. Henryka Sienkiewicza.
  6. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Kołobrzegu wraz z udziałem do 950/10.000 części w działce gruntu nr 48/13 obr. 12. Polecił ogłoszenie kolejnego przetargu z zachowaniem dotychczasowej ceny wywoławczej.
  7. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy al. Św. Jana Pawła II 18 w Kołobrzegu wraz z udziałem do 1.121/10.000 części w działce gruntu nr 125/13 obr. 13. Polecił ogłoszenie II przetargu z cena wywoławczą obniżoną o 10%.
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej - działki nr 124/9 i 124/10 obręb 4 (do momentu podziału działka nr 124/5), położonej przy ul. Spacerowej, Portowej w Kołobrzegu, na okres 1 roku.
  9. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego na sprzedaż działki nr 258/3 obr. 13, położonej w Kołobrzegu przy ul. Słowiańskiej.
  10. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 66/3 obręb 4, położonej przy ulicy Rodziewiczówny w Kołobrzegu.
  11. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz zaakceptował wykaz nieruchomości.
  12. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 116/6 obręb 4, położonej przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu.
  13. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 8 lat działki o numerze 58 obręb 11, położonej przy ulicy Szpitalnej w Kołobrzegu.
  14. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych.
 4. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na użyczenie lokalu użytkowego nr 9B położonego w budynku przy ul. Drzymały. Polecił przeznaczyć lokal do sprzedaży.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zamianę lokali przy ulicy Jedności Narodowej 7 i 7a. Po zamianie, odzyskany lokal nr 7 przekształcić na lokal socjalny.
 5. Sprawy K-IO
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
   2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
 6. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 celem skierowania do Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" celem skierowania do Rady Miasta Kołobrzeg.
 7. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.
 8. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód" dl terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką, Wiosenną, Jedności Narodowej i Wylotową.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Ekopark Wschodni" oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego.