ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 40 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 07 listopada 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

-----------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 39 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 31 października 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na: "Budowa miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 184/16 w obrębie 12 o powierzchni 5,31 m2 położonej przy ul. Granicznej w Kołobrzegu,
   2. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 316/27 obręb 11 o powierzchni 14 m2 położonej przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu,
   3. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działki numer 173/30 w obrębie 12 o powierzchni 12,20 m2, położonej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu,
   4. w sprawie oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony, części działek numer 242/1 i 242/2 w obrębie 12 położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i udzielenia bonifikaty.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości położonych przy Alei Kolejowej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej w pawilonach handlowych.
  4. Prezydent Miasta nie skorzysta z prawa pierwokupu działki gruntu o numerze 75, położonej w obrębie 16 miasta Kołobrzeg przy ul. Michała Wołodyjowskiego.
  5. Prezydent Miasta nie skorzysta z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach: 96/5, 96/6, 96/9 o łącznej pow. 1,2846 ha, położonych w obrębie 10 miasta Kołobrzeg przy ul. Henryka Sienkiewicza.
  6. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Kołobrzegu wraz z udziałem do 950/10.000 części w działce gruntu nr 48/13 obr. 12. Polecił ogłoszenie kolejnego przetargu z zachowaniem dotychczasowej ceny wywoławczej.
  7. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy al. Św. Jana Pawła II 18 w Kołobrzegu wraz z udziałem do 1.121/10.000 części w działce gruntu nr 125/13 obr. 13. Polecił ogłoszenie II przetargu z cena wywoławczą obniżoną o 10%.
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej - działki nr 124/9 i 124/10 obręb 4 (do momentu podziału działka nr 124/5), położonej przy ul. Spacerowej, Portowej w Kołobrzegu, na okres 1 roku.
  9. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego na sprzedaż działki nr 258/3 obr. 13, położonej w Kołobrzegu przy ul. Słowiańskiej.
  10. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 66/3 obręb 4, położonej przy ulicy Rodziewiczówny w Kołobrzegu.
  11. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz zaakceptował wykaz nieruchomości.
  12. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat części działki o numerze 116/6 obręb 4, położonej przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu.
  13. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 8 lat działki o numerze 58 obręb 11, położonej przy ulicy Szpitalnej w Kołobrzegu.
  14. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z przeznaczeniem na posadowienie tablic reklamowych.
 4. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na użyczenie lokalu użytkowego nr 9B położonego w budynku przy ul. Drzymały. Polecił przeznaczyć lokal do sprzedaży.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zamianę lokali przy ulicy Jedności Narodowej 7 i 7a. Po zamianie, odzyskany lokal nr 7 przekształcić na lokal socjalny.
 5. Sprawy K-IO
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
   2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
 6. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 celem skierowania do Rady Miasta Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" celem skierowania do Rady Miasta Kołobrzeg.
 7. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu.
 8. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 8 - Uzdrowisko Zachód" dl terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką, Wiosenną, Jedności Narodowej i Wylotową.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Ekopark Wschodni" oraz terenu działek nr 151, 162/11 i części działki nr 136 w obrębie 4.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego.