Szanowni Państwo, przekazujemy informację o wysokości miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w 2017 roku na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kołobrzeg osoby prawne i fizyczne.

Aktualizacji dokonano zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) w oparciu o:

  • wydatki bieżące przedszkoli prowadzonych przez miasto Kołobrzeg ujęte w budżecie miasta Kołobrzeg na rok 2017 aktualnym na dzień 30 września 2017 r.,
  • algorytm subwencji oświatowej na rok 2017 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2298),
  • dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, zgodne z metryczką subwencji oświatowej dla miasta Kołobrzeg na rok 2017,
  • liczbę uczniów/dzieci wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. (2/3 liczby) oraz na dzień 30 września 2017 r. (1/3 liczby)

Każdorazowa aktualizacja stawek dotacji związana jest z koniecznością rozliczenia kwot dotacji wypłaconych szkołom/placówkom od 1 stycznia 2017 roku.

Przedszkola

12.2 KBPobierzPodgląd pliku

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych

22 KBPobierzPodgląd pliku