ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 31 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 31 sierpnia 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

-------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 30 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 16 sierpnia 2017 r.
 2. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/3, 16/4, 16/5, 25/2, 25/3, 26 oraz części działek nr 25/4 i 28 w obrębie 6 przy ul. Przesmyk i ul. Wschodniej.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg- Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg- Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego
  4. Sprawy I
  5. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej".
 3. Sprawy K-DR
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg.
 4. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami za lokal mieszkalny przy ul. Piastowskiej 7/24 w Kołobrzegu w ratach po 50,00 zł miesięcznie.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny przy ul. Artyleryjskiej 23/12.
 5. Sprawy K-IO
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny "Ekopark Wschodni" terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody,
   2. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody,
   3. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody.
 6. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na dzierżawę-użyczenie gruntów przyległych do hotelu Skanpol. Zagospodarowanie w uzgodnieniu z Wydziałem Komunalnym.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na użyczenie części działki nr 141/50 obręb 12, przy ul. Wojska Polskiego w Kołobrzegu pod warunkiem przebudowania istniejącej wiaty, w sposób uzgodniony z Wydziałem Komunalnym.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kołobrzegu przy al. Św. Jana Pawła II 19.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 4.
  5. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 4/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 22
  6. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr: 245/2, 244/2, 239/6, położonej w Kołobrzegu przy ul. 1-go Maja. Polecił ogłoszenie II przetargu bez obniżania ceny wywoławczej.
 7. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta pozytywnie zaopiniował kandydatury na stanowisko:
   1. wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 im. W. Chotomskiej,
   2. wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. M. Montessori,
   3. wicedyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 im. J. Korczaka.
   4. wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10,
   5. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego,
   6. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kpt ż.w. K. Maciejewicza,
   7. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy,
   8. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 9.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na poszerzenie sieci przedszkoli publicznych, od roku szkolnego 2018/2019 o przedszkole funkcjonujące przy ul. Radomskiej.
 8. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
   2. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
   3. w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
 9. Sprawy PNW
  1. Prezydent zaakceptował projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018-2020.
  2. Prezydent Miasta zapoznał się ze sprawozdaniem z wyników finansowych spółek Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2017r.
 10. Sprawy różne
  1. Sprostowanie do protokołu Nr 30 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 16 sierpnia 2017 roku
   1. Punkt 3.12. winien brzmieć: "Prezydent Miasta wyraził zgodę na zmianę zapisów w umowie użyczenia zawartej w dniu 30.01.1997 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podczele 10 w Kołobrzegu."

Opracowała: Ewelina Fusińska