Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 31 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 31 sierpnia 2017r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

-------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 30 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 16 sierpnia 2017 r.
 2. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/3, 16/4, 16/5, 25/2, 25/3, 26 oraz części działek nr 25/4 i 28 w obrębie 6 przy ul. Przesmyk i ul. Wschodniej.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg- Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Zdrojowej
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg- Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego
  4. Sprawy I
  5. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa ul. Łopuskiego - budowa ścieżki rowerowej".
 3. Sprawy K-DR
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Kołobrzeg.
 4. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami za lokal mieszkalny przy ul. Piastowskiej 7/24 w Kołobrzegu w ratach po 50,00 zł miesięcznie.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu na lokal socjalny przy ul. Artyleryjskiej 23/12.
 5. Sprawy K-IO
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny "Ekopark Wschodni" terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody,
   2. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody,
   3. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronach drzew będących pomnikami przyrody.
 6. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na dzierżawę-użyczenie gruntów przyległych do hotelu Skanpol. Zagospodarowanie w uzgodnieniu z Wydziałem Komunalnym.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na użyczenie części działki nr 141/50 obręb 12, przy ul. Wojska Polskiego w Kołobrzegu pod warunkiem przebudowania istniejącej wiaty, w sposób uzgodniony z Wydziałem Komunalnym.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Kołobrzegu przy al. Św. Jana Pawła II 19.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, położonego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej 4.
  5. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr 4/1 obręb 10, położonej w Kołobrzegu przy ul. Bałtyckiej 22
  6. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją o zamknięciu bez wyboru oferenta I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr: 245/2, 244/2, 239/6, położonej w Kołobrzegu przy ul. 1-go Maja. Polecił ogłoszenie II przetargu bez obniżania ceny wywoławczej.
 7. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu.
  2. Prezydent Miasta pozytywnie zaopiniował kandydatury na stanowisko:
   1. wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 im. W. Chotomskiej,
   2. wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. M. Montessori,
   3. wicedyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 6 im. J. Korczaka.
   4. wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10,
   5. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego,
   6. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kpt ż.w. K. Maciejewicza,
   7. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy,
   8. wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 9.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na poszerzenie sieci przedszkoli publicznych, od roku szkolnego 2018/2019 o przedszkole funkcjonujące przy ul. Radomskiej.
 8. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekty uchwał:
   1. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
   2. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
   3. w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
 9. Sprawy PNW
  1. Prezydent zaakceptował projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu sp. z o.o. na lata 2018-2020.
  2. Prezydent Miasta zapoznał się ze sprawozdaniem z wyników finansowych spółek Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2017r.
 10. Sprawy różne
  1. Sprostowanie do protokołu Nr 30 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 16 sierpnia 2017 roku
   1. Punkt 3.12. winien brzmieć: "Prezydent Miasta wyraził zgodę na zmianę zapisów w umowie użyczenia zawartej w dniu 30.01.1997 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podczele 10 w Kołobrzegu."

Opracowała: Ewelina Fusińska