Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 9 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 14 marca 2017 roku

Obecni na posiedzeniu:

 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

-----------------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 8 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniach 03 marca 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją z rozstrzygniętego i zatwierdzonego zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg".
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta zaakceptował wniosek w/s wyznaczenia lokalizacji handlowych i gastronomicznych na Skwerze Pionierów oraz przy ul. Plażowej w Kołobrzegu na okres sezonu 2017.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dot. części działki nr 118/1 obr. 4 o powierzchni 267m2 zabudowanej pawilonem handlowo-gastronomicznym oraz 91m2 przeznaczonej pod parking dla samochodów osobowych, na okres 3 lat.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, tj. działek nr 358/2 i 359/2 położonych w obrębie 2 przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 1 roku, lokalu kina ‘Wybrzeże" o powierzchni użytkowej 546,10m2 usytuowanego na działkach o numerach: 168 oraz 167/25 obręb 12, położonych w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego.
  5. Prezydent Miasta wyraził zgodę na wydzierżawienie części działki nr 277/5 obręb 12, przy ul. Narutowicza 12 w Kołobrzegu.
  6. Prezydent Miasta zaakceptował wykaz nieruchomości - działki nr 242/3 obręb 12, położonej przy ul. Ratuszowej, w sprawie bezprzetargowej sprzedaży.
  7. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Kołobrzegu przy ul. Kniewskiego 17 oraz projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Kołobrzegu przy ul. Walki Młodych 18.
  8. Prezydent Miasta wyraził zgodę na poddzierżawę pawilonu handlowego znajdującego się na terenie działki 386 obręb 13 położonego przy ul. Słowińców w Kołobrzegu.
 4. Sprawy K-L
  1. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na uchylenie egzekucji komorniczej oraz nie wyraził zgody na spłatę zadłużenia w ratach z tytułu najmu lokalu przy ul. Wylotowej 7/42. Prezydent polecił realizację wyroku o opróżnienie lokalu mieszkalnego.
  2. Prezydent Miasta nie wyraził zgody na przeniesienie praw do wynajmu garażu położonego przy ul. Mazowieckiej 39. Polecił przedmiotowy garaż przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę przez wnioskodawczynię zadłużenia z tytułu najmu lokalu przy ul. Dubois 14B/4 wraz z odsetkami na 26 rat pod warunkiem terminowego regulowania opłat bieżących zgodnie ze złożonym zobowiązaniem.
  4. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia z tytułu najmu lokalu przy ul. Sienkiewicza 16/32 wraz z odsetkami na 33 raty pod warunkiem terminowego regulowania opłat bieżących
  5. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Rybackiej 2/7 na 19 rat pod warunkiem terminowego regulowania opłat bieżących.
  6. Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu przy ul. Rybackiej 2/3 na 38 rat pod warunkiem wnoszenia regularnie i na bieżąco rat oraz opłat bieżących. Tymczasowo polecił nie kierować wniosku do sądu o zapłatę oraz o opróżnienie lokalu.
 5. Sprawy K-DR
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej tj. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na części działek nr 175/37 i nr 122/4 obręb 18 przy ul. Św. Macieja w Kołobrzegu.
 6. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2016 i polecił przekazać je do Rady Miasta.
 7. Sprawy UA
  1. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.
  2. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Podczele II" dla terenu działki nr 4/212 w obrębie 8 przy ul. tarnopolskiej w Kołobrzegu.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działki nr 61 w obrębie 4 przy ul. Zdrojowej.
  4. Prezydent Miasta zaakceptował projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu działek nr 54/6 i 55/6 w obrębie 4 przy ul. M. Rodziewiczówny.
 8. Sprawy różne
  1. Sprostowanie do protokołu Nr 8 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 03 marca 2017 roku
   1. Punkt 3.2. winien brzmieć: "Wstrzymać sprzedaż nieruchomości nr: 469, 470, 471, 472 i 482 położonych w obr. 16 miasta Kołobrzeg w pobliżu ul. 6 Dywizji Piechoty oraz przy ul. Michała Wołodyjowskiego, do czasu wybudowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Opracowała: Ewelina Fusińska