ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wykaz Telefonów Urzędu Miasta

Numer telefonu początkowy Urzędu Miasta + 48 94 35-51-500

Osoby dzwoniące z zewnątrz mogą bezpośrednio wybierać numer abonenta wewnętrznego Urzędu Miasta bez pośrednictwa telefonistki, wybierając numer + 48 94 35-51-XXX, gdzie XXX oznacza nr wewnętrzny, np. +48 94 35-51-510 - sekretariat Fax: +48 94 352-37-69

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

KIEROWNICTWO URZĘDU

Prezydent Miasta JANUSZ GROMEK 500 105
Zastępca Prezydenta ds. społecznych JACEK WOŹNIAK 591 108
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych JERZY WOLSKI 591 108
Sekretarz Miasta EWA PEŁECHATA 500 106
Skarbnik Miasta GRZEGORZ CZAKAŃSKI 555 207
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych (PN)

Pełnomocnik MAREK HUBERT 94 35 514 40
ul. Żurawia 12 b

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień (PU) - ul. Okopowa 15

Pełnomocnik MARZANNA PAKMUR 616 12

Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW)

Pełnomocnik JOLANTA KWIATKOWSKA 505 2

Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji barier Architektonicznych (PLB)

Pełnomocnik AGNIESZKA KŁOS 628 14

Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

Pełnomocnik AGNIESZKA MARCHOLEWSKA 581 204

Pełnomocnik Prezydenta ds. Usuwania Azbestu

Pełnomocnik KAMIL BARWINEK Centrum Spraw Społecznych
pokój 213
tel.: 782 168 237

Miejski Konserwator Zabytków (MKZ)

Główny Specjalista EWA KOWALSKA 638 22

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Administrator KRZYSZTOF MIELNIKIEWICZ 584 316

Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

Administrator ROBERT PUC 596 9

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatkow (KP)

Inspektor ds. Kontroli Podatkowej Zofia Sumińska 613 215

Samodzielne Stanowisko ds. GIS

Specjalista ds. GIS Bartłomiej Kogut 573 311

Biuro Prezydenta (R)

Rzecznik Prezydenta - Kierownik Biura MICHAŁ KUJACZYŃSKI 507 101
Główny Specjalista ds. promocji Marta Ostapiec ul. Armii Krajowej 12
94 35 51 320
Inspektor ds. turystyki Joanna Pawlak 507 101
Młodszy Referent ds. komunikacji z mediami i współpracy z zagranicą Joanna Jabłońska 507 101
Inspektor ds. informacji turystycznej Milena Derlikiewicz ul. Armii Krajowej 12
94 354 72 20
Inspektor ds. informacji turystycznej Mariusz Juszko
Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój Email

Biuro Audytu i Kontroli (BAK)

Kierownik Biura - Audytor Wewnętrzny SŁAWOMIR DASSOW 506 317
Główny specjalista ds. kontroli Krzysztof Mielnikiewicz 584 316
Inspektor ds. kontroli Elżbieta Mieszczyńska 584 316

Biuro Kadr i Płac (BK)

Kierownik Biura EWA MAKOWIECKA 592 3
Główny Specjalista ds. kadr i płac Maria Żemojtel 552 4
Główny specjalista ds. kadr i BHP Katarzyna Musiał 608 4
Referent ds. kadr Emilia Śniegocka 608 4

Biuro Prawne (BP)

Radca prawny - koordynator MACIEJ DZIURKO 520 117
Radca prawny Mariola Maksymowicz 520 117
Radca prawny Ewa Kisiel 520 117
Radca prawny Agnieszka Orczyńska 520 117

Biuro Rady Miasta (BRM) - Ratusz

Kierownik Biura DANUTA NOWAK 601 42
Inspektor Teresa Witkowska 600 42
Inspektor Aneta Sielczak 601 42

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik Biura JOLANTA HORBACZEWSKA 580 205
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Edyta Majewska 581 204
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Marcholewska 581 204

Biuro Informatyki (INF)

Kierownik Biura ROBERT PUC 596 9
Podinspektor ds. informatyki i komputeryzacji Tomasz Kolasa 607 10
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Łukasz Szczerba 595 10
Inspektor ds. informatyki i komputeryzacji Dominik Wierzbicki 516 10

Urząd Stanu Cywilnego (USC) - Ratusz

Kierownik ELŻBIETA ULRICH 606 30
Zastępca kierownika Ewelina Borkowska 605 33
Inspektor Elżbieta Wziątek 605 33
Podinspektor Honorata Gołębiowska 605 33
Fax   633    

Wydział Dochodów (D)

Naczelnik Wydziału Dochodów AGNIESZKA KRACZKOWSKA - BOLKO 548 214
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych Agnieszka Tarnowska 557 215
inspektor ds. ewidencji dochodów Maria Plewko 558 211
główny specjalista ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób prawnych Milena Wrzesień 556 211
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych Elżbieta Kędziorska 589 210
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy oraz innych opłat Anna Kotlarek 568 209
inspektor ds. windykacji dochodów z mienia gminy Bożena Maciąg 559 209
podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości oraz zwrotu podatku akcyzowego Sylwia Sumińska 557 215
inspektor ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty targowej, opłaty za psy Agnieszka Budner - Grzegorczyk 589 210
inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych, ewidencji podatkowej nieruchomości oraz zwrotu podatku akcyzowego dla rolników Anna Budzelewska - Meyer 627 210

Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji MAŁGORZATA JURKIEWICZ 630 202
inspektor ds. windykacji i zabezpieczeń wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych i rozliczeń podatku od nieruchomości od osób prawnych Anna Molenda 609 116
inspektor ds. opłaty uzdrowiskowej i windykacji opłaty targowej Monika Borchon 554 203
podinspektor ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób fizycznych Jolanta Gromek 549 201
podinspektor ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Jadwiga Rzepczyk 609 116
inspektor ds. kontroli podatkowej i windykacji opłaty dodatkowej Ewa Musiał 554 203
inspektor Magdalena Szymanek 634 203
podinspektor Anna Garbaczewska 609 116
inspektor ds. księgowości windykacji mandatów i opłat Aneta Maślanka 634 203

Wydział Finansowy (FN)

Naczelnik Wydziału MARZENA PODHAJECKA 544 212
Inspektor ds. budżetu i rozliczeń finansowych Artur Kubicki 569 206
Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i budżetu Małgorzata Bukowiecka - Andrysiak 551 208
Główny Specjalista ds. ewidencji wydatków Magdalena Olejniczak 553 213
Podinspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Teresa Kamińska 546 213
Inspektor ds. obsługi kancelarii Skarbnika Miasta, księgowości i rozliczeń finansowych Agnieszka Kołuda - Karsznia 550 206
Inspektor Beata Cieślak 551 208
Inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Sylwia Pawłowska 546 213
Fax   632    

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Naczelnika Wydziału DAMIAN KUNZ 575 319
Zastępca Naczelnika Wydziału Henryka Orczykowska 560 306
Inspektor ds. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wanda Kot 567 305
Inspektor ds. sprzedaży i regulacji stanu prawnego nieruchomości osobom prawnym, użyczenia Karolina Didłuch 534 318
Inspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Krystyna Kołodziejska 563 304
Inspektor ds. sprawozdawczości, zamówień publicznych i organizacji Katarzyna Krzyżaniak 579 318
Inspektor ds. geodezji, kartografii, nabywania i opłat adiacenckich Wojciech Hercka 576 301
Inspektor ds. opłaty za grunty oddane w zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Sylwia Liszewska 564 305
Główny specjalista ds. sprzedaży i promocji nieruchomości Ewa Pyjek 562 303
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Joanna Borek 561 307
Inspektor ds. dzierżaw miejskich Wojciech Klimek 566 307
Inspektor ds. sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych i ustanowienia służebności przesyłu Beata Gołąbek 565 301
Inspektor ds. dzierżaw rolnych i sprzedaży lokali użytkowych Joanna Starczyk 565 301

Wydział Inwestycji (I) - Ratusz

Naczelnik Wydziału JANUSZ STRUCKI 540 18
Z-ca Naczelnika Czesław Stoma 541 22
Główny specjalista ds. drogowych Agata Ulewicz 604 19
Główny specjalista Justyna Greczyńska 604 19
Podinspektor Wiktoria Waligóra 542 21

Wydział Komunalny (K) - ul. Ratuszowa 12

Naczelnik Wydziału KAROL KRÓLIKOWSKI 545 17

Wydział Komunalny (K) - Referat Lokalowy (L) - ul. Ratuszowa 12

Podinspektor ds. lokali mieszkalnych w zasobach gminy miejskiej Anna Popławska 615 9
Inspektor ds. lokali użytkowych i garaży Mira Sierżęga 538 8
Inspektor ds. mieszkaniowych Tomasz Janik 508 17
Podinspektor ds. zasobów komunalnych Małgorzata Jabłońska 537 8
Referenta ds. lokali komunalnych i podwórek Małgorzata Niewęgłowska 543 13

Wydział Komunalny (K) - Referat Drogowy (DR) - ul. Ratuszowa 12

p.o. Kierownik Referatu Drogowego AGNIESZKA KUŚMIEREK 621 18
Inspektor ds. zieleni i dróg Agnieszka Majewska 628 14
Inspektor ds. ewidencji dróg i stref płatnego parkowania Agnieszka Kłos 628 14
Główny specjalista ds. utrzymania dróg Waldemar Kazimierski 622 16
Inspektor ds. kontroli pasa drogowego Anna Borowik - Sheehan 623 15
Podinspektor ds. dróg Anna Figas 623 15
Referent ds. utrzymania i ochrony dróg Marta Szufel 622 16

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO) - ul. Ratuszowa 12

Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska BOŻENA KARASZEWSKA 536 21
Inspektor ds. zieleni Aleksandra Muciek 539 20
Główny specjalista ds. elektro - energetycznych Roman Buszac 509 21
Główny specjalista ds. ochrony środowiska Przemysław Ulewicz 631 20
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku Andrzej Rypina 539 20
Inspektor ds. decyzji administracyjnych z zakresu zieleni i miejsc pamięci narodowej Jolanta Hrynio 517 19
Inspektor ds. ekologii i ochrony przyrody Katarzyna Zając 536 21
Inspektor ds. postępowań administracyjnych z zakresu zieleni Małgorzata Bogucka 517 19
Inspektor ds. technicznych - gospodarka wodno - ściekowa Marta Łukaszewicz 509 21

Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (IO) - Ratusz, ul. Armii Krajowej 12

Inspektor ds. gospodarki odpadami Karolina Romanowska 603 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Pytel 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Edyta Nyc 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Sylwia Klimczak 625 23
Referent ds. gospodarki odpadami Joanna Frydrych 625 23

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik Wydziału ROMUALD KOCIUBA 610 113
Inspektor ds. sportu Maria Cwynar 532 112
Inspektor ds. kultury Katarzyna Pechman 531 112

Referat Oświaty

Kierownik ELŻBIETA KORCZEWSKA 611 114
Główny specjalista ds. ekonomiczno - finansowych Wioletta Kędziora 612 115
Inspektor ds. oświaty Iwona Moszkowicz 612 115

Wydział Organizacji (OR)

Naczelnik Wydziału URSZULA PUSTELNIK 590 110
Zastępca Naczelnika Małgorzata Łabędź - Figurska 599 5
Inspektor ds. poczty kurierskiej i archiwum zakładowego Hanna Dąbrowska 547 5
Inspektor ds. gospodarczych Agnieszka Kabacińska 593 5
Referent ds. administracji i obsługi kancelarii Prezydenta Kamila Jazowska - Boruch 510 105
Inspektor ds. administracji i obsługi kancelarii zastępców Prezydenta Ewelina Fusińska 591 108

Biuro Obsługi Klienta - ul. Ratuszowa 12

Podinspektor ds. obsługi klienta Natalia Barska 500 -
Inspektor ds. obsługi klienta Gabriela Zatowska 594 -

Wydział Rozwoju Miasta (WRM) - RATUSZ

Naczelnik Wydziału LIDIA SZYPER - MACHOWSKA 626 25
Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Jolanta Milewska 583 24
Główny Specjalista ds. funduszy europejskich Piotr Cięszczyk 583 24

Wydział Obywatelski (WO)

Naczelnik MAŁGORZATA PIETRUSZCZYŃSKA 525 11
Inspektor ds. dowodów osobistych Halina Kurz 526 12
Inspektor ds. dowodów osobistych Elżbieta Przepióra 526 12
Inspektor ds. meldunkowych Monika Mitura 504 13
Inspektor ds. ewidencji ludności Mirosława Nowakowska 527 13
Inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych Krystyna Paszkiewicz 528 14
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Krystyna Niezgoda 586 8
Inspektor ds. zezwoleń na transport osobowy Lidia Ogrodowczyk 588 1
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Beata Urbanek 586 8
Podinspektor ds. gospodarki napojami alkoholowymi Natalia Baryła 587 1

Wydział Spraw Społecznych (WS) - ul. Okopowa 15

Naczelnik Wydziału MARZANNA PAKMUR 94 7136151
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Pietras 94 7136157
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiom Monika Ściepko 94 7136152
Podinspektor Dominika Dąbrowska 94 7136153

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik Wydziału MONIKA SIELEWSKA 572 311
Główny specjalista Izabela Szymańska 530 311
Młodszy referent Klaudia Majewska 572 311
Inspektor ds. plastyki Ireneusz Szuniewicz 572 311
Inspektor ds. urbanistyki i architektury Tomasz Kokoszyński 582 311
Inspektor ds. urbanistyki i architektury Monika Strzelczyk 530 311
Gł. specjalista ds. urbanistyki i inżynierii środowiska Elżbieta Gutral-Koronkiewicz 574 311
Inspektor Karolina Bilska 574 311

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) - ul. Żurawia 12b

Szef WZK MAREK HUBERT 94 35 51 440 5
Inspektor ds. ochrony ludności Elżbieta Michrowska 94 35 51 446 4
Inspektor ds. obronnych Dariusz Trzeciak 94 35 51 446 4

Straż Miejska (SM) - ul. Ratuszowa 12

TELEFON ALARMOWY 986 | ZGŁOSZENIE INTERWENCJI +48 94 35 516 20

Komendant Straży MIROSŁAW KĘDZIORSKI 619 -
Zastępca Komendanta Straży Krzysztof Szostak 618 -
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Jarosław Zendran 620 -
Starszy Inspektor Marek Golec 620 - -
Starszy Inspektor Marek Szymanek 620 - -
Starszy Inspektor Dariusz Kurz 620 - -
Starszy Inspektor Waldemar Sienkiewicz 620 - -
Starszy Inspektor Mirosław Ziółkowski 620 - -
Specjalista Tomasz Kiełbasiński 620 - -
Młodszy Inspektor Krzysztof Jaruzel 620 - -
Starszy Specjalista Rafał Gierlicz 522 - -
Młodszy Specjalista Mariusz Rokosz 620 - -

Młodszy Inspektor

Katarzyna Górniak - Hukowska 620 - -

Młodszy Strażnik

Tomasz Komaszewski 620 - -
Młodszy strażnik Angelika Wolska 620 - -
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Konopka      
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Edward Bułhak      
Pomoc administracyjna ds. monitoringu wizyjnego miasta Marek Gieorgijewski