BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatków

Katarzyna SZUMIATO

tel.: +48 94 35 51 613 | pokój nr 209


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli podatkowej należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z przepisami Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z planem kontroli na dany rok podatkowy ustalanym wraz ze Skarbnikiem Miasta i zatwierdzonym zarządzeniem wewnętrznym przez Prezydenta Miasta
 • kontrola wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez:
  • kontrolę w terenie powierzchni gruntów i sposobu ich opodatkowania
  • kontrolę w terenie powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz sposobu ich wykorzystania
  • kontrolę w terenie posiadanych przez podatnika budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • kontrolę dokumentacji księgowej w zakresie ppkt a)-c)
  • kontrolę dokumentacji posiadanych środków transportowych
  • kontrolę prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów
  • kontrolę prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów
  • sporządzanie dokumentacji z czynności kontrolnych - protokoły kontroli
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami
  • prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innej korespondencji
  • sporządzanie sprawozdań i wniosków z przeprowadzonych kontroli podatkowych Prezydentowi Miasta
  • prowadzenie kontroli podatkowej poza planem kontroli w uzasadnionych przypadkach
  • opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w toku kontroli podatkowych

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatkow (KP)

Główny Specjalista ds. Kontroli Podatkowej Katarzyna Szumiato 613 209