ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatków

Katarzyna SZUMIATO

tel.: +48 94 35 51 613 | pokój nr 209


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli podatkowej należy w szczególności:

 • prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z przepisami Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • prowadzenie kontroli podatkowej zgodnie z planem kontroli na dany rok podatkowy ustalanym wraz ze Skarbnikiem Miasta i zatwierdzonym zarządzeniem wewnętrznym przez Prezydenta Miasta
 • kontrola wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez:
  • kontrolę w terenie powierzchni gruntów i sposobu ich opodatkowania
  • kontrolę w terenie powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz sposobu ich wykorzystania
  • kontrolę w terenie posiadanych przez podatnika budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • kontrolę dokumentacji księgowej w zakresie ppkt a)-c)
  • kontrolę dokumentacji posiadanych środków transportowych
  • kontrolę prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów
  • kontrolę prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasentów
  • sporządzanie dokumentacji z czynności kontrolnych - protokoły kontroli
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami
  • prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innej korespondencji
  • sporządzanie sprawozdań i wniosków z przeprowadzonych kontroli podatkowych Prezydentowi Miasta
  • prowadzenie kontroli podatkowej poza planem kontroli w uzasadnionych przypadkach
  • opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ujawnione w toku kontroli podatkowych

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatkow (KP)

Główny Specjalista ds. Kontroli Podatkowej Katarzyna Szumiato 613 209