BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta

Agnieszka Marcholewska

tel.: +48 94 35 51 581 | pokój nr 204, II piętro

Do szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju Miasta należy:

 1. koordynowanie działań związanych z procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta, w tym okresowa aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta stosownie do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych,
 2. ustalanie zasad i metodyki prac nad strategią rozwoju Miasta oraz programami operacyjnymi
 3. formułowanie i opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami branżowymi, nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju Miasta,
 4. monitorowanie, analizowanie oraz ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 5. współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami podległymi i innymi podmiotami w zakresie realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 6. współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów operacyjnych oraz innych dokumentów wykonawczych Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 7. organizacja i prowadzenie spotkań oraz warsztatów w zakresie planowania strategicznego,
 8. organizacja i uczestnictwo w procesach konsultacji społecznych i informowania w zakresie problemów rozwoju Miasta,
 9. opracowywanie studiów i analiz problemowych ( m.in. dokumentu Raport o Stanie Miasta Kołobrzeg w Liczbach), prognoz, informacji i opinii na temat poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, formułowanie wniosków i przygotowywanie raportów, sprawozdań, prezentacji itp.
 10. analizowanie porównawcze sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta na tle kraju i regionu,
 11. zbieranie, gromadzenie informacji oraz prowadzenie baz danych statystycznych o różnych aspektach życia Miasta,
 12. koordynacja zadań Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie sprawozdawczości do Systemu Analiz Samorządowych ( SAS),
 13. przygotowywanie wytycznych metodycznych i harmonogramów sprawozdawczości dla wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących danymi i informacjami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
 14. współpraca przy realizacji badań ankietowych itp. prowadzonych przez wydziały Urzędu,
 15. organizowanie współdziałania Miasta z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi w zakresie dotyczącym współuczestnictwa w procesie planowania, tworzenia i realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu.”

Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

PełnomocnikAGNIESZKA MARCHOLEWSKA581204