ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta

Agnieszka Marcholewska

tel.: +48 94 35 51 581 | pokój nr 204, II piętro

Do szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju Miasta należy:

 1. koordynowanie działań związanych z procesem planowania strategicznego rozwoju Miasta, w tym okresowa aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta stosownie do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych,
 2. ustalanie zasad i metodyki prac nad strategią rozwoju Miasta oraz programami operacyjnymi
 3. formułowanie i opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami branżowymi, nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju Miasta,
 4. monitorowanie, analizowanie oraz ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 5. współpraca z wydziałami Urzędu oraz instytucjami podległymi i innymi podmiotami w zakresie realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 6. współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami podległymi przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów operacyjnych oraz innych dokumentów wykonawczych Strategii Rozwoju Kołobrzegu,
 7. organizacja i prowadzenie spotkań oraz warsztatów w zakresie planowania strategicznego,
 8. organizacja i uczestnictwo w procesach konsultacji społecznych i informowania w zakresie problemów rozwoju Miasta,
 9. opracowywanie studiów i analiz problemowych ( m.in. dokumentu Raport o Stanie Miasta Kołobrzeg w Liczbach), prognoz, informacji i opinii na temat poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, formułowanie wniosków i przygotowywanie raportów, sprawozdań, prezentacji itp.
 10. analizowanie porównawcze sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta na tle kraju i regionu,
 11. zbieranie, gromadzenie informacji oraz prowadzenie baz danych statystycznych o różnych aspektach życia Miasta,
 12. koordynacja zadań Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie sprawozdawczości do Systemu Analiz Samorządowych ( SAS),
 13. przygotowywanie wytycznych metodycznych i harmonogramów sprawozdawczości dla wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących danymi i informacjami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
 14. współpraca przy realizacji badań ankietowych itp. prowadzonych przez wydziały Urzędu,
 15. organizowanie współdziałania Miasta z instytucjami, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi w zakresie dotyczącym współuczestnictwa w procesie planowania, tworzenia i realizacji Strategii Rozwoju Kołobrzegu.”

Pełnomocnik Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta (PS)

PełnomocnikAGNIESZKA MARCHOLEWSKA581204