BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

REFERAT OŚWIATY

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kierownik
ELŻBIETA KORCZEWSKA

tel.: +48 94 35 51 611 | fax: +48 94 35 237 69 | nr pok. 115

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie edukacji należy prowadzenie spraw oraz nadzór nad pracą szkół, przedszkoli, a w szczególności:

 • programowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz niezbędnych zmian w tym zakresie
 • ocenianie i prognozowanie potrzeb placówek w zakresie modernizacji, remontów i inwestycji
 • zatwierdzanie i nadzór nad realizacją projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz doradztwo w tym zakresie
 • opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych placówek, doradztwo i nadzór nad ich realizacją
 • nadzór nad realizacją polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek
 • planowanie potrzeb finansowych placówek oświatowych podległych Miastu
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności nad:
  • legalnością i rzetelnością dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem,
  • przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań oświatowo-wychowawczych realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 • udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania, organizowanie i koordynacja szkoleń w tym zakresie,
 • współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach uregulowanych odrębnymi przepisami,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek,
 • przygotowanie propozycji ocen pracy dyrektorów, podległych placówek oświatowych,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody, medale i odznaczenia oraz koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych
 • przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów
 • prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne
 • sporządzanie świadectw pracy dla byłych pracowników placówek oświatowych, których akta znajdują się w archiwum Urzędu Miasta
 • prowadzenie i uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
 • pełnienie nadzoru nad działalnością:
  • Centrum Usług Wspólnych
  • przedszkoli miejskich
  • szkół podstawowych
  • gimnazjów
   oraz ocena ich funkcjonowania
 • koordynacja działań jednostek nadzorowanych z innymi podmiotami o podobnych celach i zadaniach
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonywanie zadań objętych programem wydziału, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw wydziału oraz kontrola ich realizacji
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem stypendiów socjalnych dla uczniów
 • przeprowadzanie tematycznych kontroli z zakresu przestrzegania przepisów regulujących zasady finansów publicznych.

Monitoring i realizacja zadań wynikających z realizacji Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport w ramach Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg


Ważne informacje:

Przeciw szkolnej przemocy

 • w kuratorium w Szczecinie (0-91 484-24-43)
 • u rzecznika praw ucznia Elżbiety Wysockiej (0-91 43-38-187)
 • w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie (347-67-29).

Telefony są przeznaczone dla uczniów i nauczycieli.


Referat Oświaty

Kierownik ELŻBIETA KORCZEWSKA 611 114
Główny specjalista ds. ekonomiczno - finansowych Wioletta Akier 612 115
Inspektor ds. oświaty Iwona Moszkowicz 612 115