ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

REFERAT OŚWIATY

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kierownik
ELŻBIETA KORCZEWSKA

tel.: +48 94 35 51 611 | fax: +48 94 35 237 69 | nr pok. 115

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie edukacji należy prowadzenie spraw oraz nadzór nad pracą szkół, przedszkoli, a w szczególności:

 • programowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz niezbędnych zmian w tym zakresie
 • ocenianie i prognozowanie potrzeb placówek w zakresie modernizacji, remontów i inwestycji
 • zatwierdzanie i nadzór nad realizacją projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz doradztwo w tym zakresie
 • opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych placówek, doradztwo i nadzór nad ich realizacją
 • nadzór nad realizacją polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek
 • planowanie potrzeb finansowych placówek oświatowych podległych Miastu
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności nad:
  • legalnością i rzetelnością dysponowania środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem,
  • przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań oświatowo-wychowawczych realizowanych przez podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 • udzielanie pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania, organizowanie i koordynacja szkoleń w tym zakresie,
 • współpraca z Kuratorem Oświaty w sprawach uregulowanych odrębnymi przepisami,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów placówek,
 • przygotowanie propozycji ocen pracy dyrektorów, podległych placówek oświatowych,
 • przygotowywanie wniosków o nagrody, medale i odznaczenia oraz koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych
 • przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów
 • prowadzenie ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne
 • sporządzanie świadectw pracy dla byłych pracowników placówek oświatowych, których akta znajdują się w archiwum Urzędu Miasta
 • prowadzenie i uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
 • pełnienie nadzoru nad działalnością:
  • Centrum Usług Wspólnych
  • przedszkoli miejskich
  • szkół podstawowych
  • gimnazjów
   oraz ocena ich funkcjonowania
 • koordynacja działań jednostek nadzorowanych z innymi podmiotami o podobnych celach i zadaniach
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonywanie zadań objętych programem wydziału, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw wydziału oraz kontrola ich realizacji
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem stypendiów socjalnych dla uczniów
 • przeprowadzanie tematycznych kontroli z zakresu przestrzegania przepisów regulujących zasady finansów publicznych.

Monitoring i realizacja zadań wynikających z realizacji Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport w ramach Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg


Ważne informacje:

Przeciw szkolnej przemocy

 • w kuratorium w Szczecinie (0-91 484-24-43)
 • u rzecznika praw ucznia Elżbiety Wysockiej (0-91 43-38-187)
 • w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie (347-67-29).

Telefony są przeznaczone dla uczniów i nauczycieli.


Referat Oświaty

Kierownik ELŻBIETA KORCZEWSKA 611 114
Główny specjalista ds. ekonomiczno - finansowych Wioletta Kędziora 612 115
Inspektor ds. oświaty Iwona Moszkowicz 612 115