Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Opłata Skarbowa

INFORMACJA DLA OSÓB UISZCZAJĄCYCH OPŁATĘ SKARBOWĄ

Obowiązujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2019.1000 t.j. ze zm. (zobacz pełna treść ustawy)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U 07.187.1330 (zobacz pełna treść rozporządzenia)

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest:

  1. załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej do wniosku,
  2. dowód ten pozostawia się w aktach sprawy,
  3. na żądanie osoby dowód zapłaty może zostać zwrócony pod warunkiem dokonania na nim adnotacji zgodnie z rozporządzeniem,
  4. w tytule wpłaty lub przekazu bankowego należy zamieścić wpis o następującej treści: „opłata skarbowa” - może być również wpisana czynność, za którą opłata jest pobierana.

Wysokość opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Właściwość organów podatkowych

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenia pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w punkcie kasowym mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg lub bezgotówkowo na rachunek tego organu:

PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin
nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Kod SWIFT (BIC) - BPKOPLPW
IBAN: PL22102027910000740202281541

Zwrot opłaty skarbowej (wzór wniosku do pobrania):

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.

Do wniosku o zwrot opłaty skarbowej dołączamy potwierdzenie uiszczenia opłaty, jak również wskazujemy na jaki rachunek bankowy należy dokonać zwrotu (ew. inna forma zwrotu).