Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Obwieszczenie o przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 r.

Zgodnie z art.31 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 186, poz. 1377) - na podstawie § 9 ust.1 w/w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obwieszcza się co następuje:

 1. Rejestracja przedpoborowych rocznika 1990 na terenie miasta Kołobrzeg zostanie przeprowadzona w dniach od 13 do 24 października 2008 roku
 2. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Miasta (sala konferencyjna) w dniach wymienionych w pkt.1 w godzinach od 9.00 do 13.00 z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy
 3. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni, obywatele polscy urodzeni w 1990 roku zameldowani na pobyt stały i na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie miasta Kołobrzeg
 4. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni obywatele polscy, którzy nie ukończyli 24 lat życia, jeżeli nie mają uregulowanego stosunku do obowiązku służby wojskowej
 5. Przedpoborowy zgłaszający się do rejestracji obowiązany jest: przedstawić dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości
 6. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do organu gminy właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji
 7. Przedpoborowy, który do rozpoczęcia rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu
 8. Przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł zgłosić się do rejestracji we właściwym okresie, obowiązany jest uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody - bez odrębnego wezwania
 9. Przedpoborowy obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby organ przeprowadzający rejestrację o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie do rejestracji, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji
 10. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa, ułomności lub choroby obłożnej - może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby z najbliższego otoczenia. Osoba dokonująca zgłoszenia takiego przedpoborowego, obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację, dokument stwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego oraz dokument wymieniony w pkt. 5
 11. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się we właściwym czasie i miejscu do rejestracji lub nie przedłożą nakazanych dokumentów, podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności. Uprzednio może być wobec przedpoborowych, którzy nie zgłoszą się do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny, nałożona grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy.

OBWIESZCZENIE NINIEJSZE STANOWI WEZWANIE DO REJESTRACJI OSÓB JEJ PODLEGAJĄCYCH

PREZYDENT MIASTA
Kołobrzeg, dnia 25.09.2008 r.