BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WYBORY SAMORZĄDOWE


PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZYJMUJE INSPEKTOR WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH MIROSŁAWA NOWAKOWSKA.

PEŁNOMOCNICY KOMITETÓW WYBORCZYCH BĄDŹ UPOWAŻNIONE PRZEZ NICH OSOBY MOGĄ DOKONYWAĆ ZGŁOSZEŃ CODZIENNIE W GODZINACH OD 07:00 DO 15:00 DO DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

303 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie WKW w Szczecinie z dnia 9.11.2010 r. o skreśleniu nazwiska radnego z listy kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na 21.11.2010 r.

200 KBPobierz na dysk

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 17. listopada 2010 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21. listopada 2010 r.

198 KBPobierz na dysk

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 17. listopada 2010 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21. listopada 2010 r.

233 KBPobierz na dysk

Harmonogram szkoleń i konstytuowania się obwodowych komisji wyborczych w dniu 08 listopada 2010 roku dla wyborów samorządowych 2010 r.

30 KBPobierz

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 3. listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Miasta Kołobrzeg zarządzonych na 21. listopada 2010 r.

1.5 MBPobierz na dysk

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2.11.2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21.11.2010 r.

144 KBPobierz

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu z dnia 2. listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Miasta Kołobrzeg w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

240 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 30.10.2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rad Powiatu Kołobrzegu zarządzonych na 21.11.2010 r.

166 KBPobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 29.10.2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego zarządzonych na 21.11.2010 r.

213 KBPobierz

Komunikat PKW z dnia 27.10.2010 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 21.11.2010 r.

191 KBPobierz

Uchwały PKW z dnia 25.10.2010: w sprawie sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania oraz w sprawie sposobu postępowania, jeżeli w ponownym głosowaniu wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata w dniu głosowania oraz wyjaśnienia PKW w sprawie dyżuru 27 października 2010

143 KBPobierz

Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 października 2010 r. - podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku

69 KBPobierz

Obwieszczenie PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 października 2010 r. - podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku

35 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 132/10 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 20.10.2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

115 KBPobierz

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

191 KBPobierz

Uchwała NR 3 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁOBRZEGU z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

22 KBPobierz

Uchwała Nr 2 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁOBRZEGU z dnia 13 października 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

23 KBPobierz

Uchwała Nr 1 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŁOBRZEGU z dnia 13 października 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

22 KBPobierz

Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

20 KBPobierz

Harmonogram prac Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu

37 KBPobierz

Postanowienie Nr 720-1/10 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 7.10.2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

711 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24. września 2010 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

35 KBPobierz

Obwieszczenie Starosty Kołobrzeskiego z dnia 27. września 2010 r. dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie PKW

192 KBPobierz na dysk

Ustawa dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

259 KBPobierz na dysk

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Tekst ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze)

416 KBPobierz na dysk

Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B oraz wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

36 KBPobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

200 KBPobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

65 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.

146 KBPobierz na dysk

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych

150 KBPobierz na dysk

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania PKW danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach

183 KBPobierz na dysk

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach

172 KBPobierz na dysk

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach

58 KBPobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania

22 KBPobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

30 KBPobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

52 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. - podaje się do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku

46 KBPobierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. - podaje sie do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku

38 KBPobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

39 KBPobierz na dysk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

761 KBPobierz

UCHWAŁA NRXLIX/66510 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 24.08.2010 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

66 KBPobierz

Uchwała Nr XLVIII/652/10 zmieniająca uchwałę Nr LI/574/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie podziału miasta Kołobrzeg na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych w każdym okręgu

51 KBPobierz

Ustawa dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Ustawa dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta)

397 KBPobierz na dysk

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw)

523 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25. lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego

463 KBPobierz na dysk