ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Wydział Urbanistyki i Architektury

Naczelnik Wydziału
MONIKA SIELEWSKA

tel.: +48 94 3551572 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 311, III piętro | email: m.sielewska@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem przestrzeni Miasta w zakresie urbanistyki i architektury, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stosownie do wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych
 • przygotowywanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę
 • prowadzenie rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy
 • prowadzenie rejestru planów miejscowych
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału
 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego oraz ich analiza
 • przeprowadzanie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium)
 • przeprowadzanie procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian planów)
 • sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium)
 • sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmian planu)
 • przeprowadzanie procedur związanych z przeprowadzaniem konkursów architektonicznych, urbanistycznych i urbanistyczno - architektonicznych
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych pod względem zgodności z planem
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie pod względem określenia zgodności z zasadami urbanistyki i architektury warunków dotyczących przetargów i ofert sprzedaży
 • wpływanie na podnoszenie walorów architektoniczno-estetycznych i użytkowych zabudowy miejskiej
 • opiniowanie projektów dotyczących estetyki Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz spisu zabytków wpisanych do rejestru
 • opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów w zakresie określonym przez Prezydenta
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie rejestru wpływających do Urzędu, na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wypisów aktów notarialnych,
 • analiza wpływających wypisów aktów notarialnych pod kątem występowania przesłanek do ustalenia opłaty planistycznej. Kierowanie spraw do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w przypadkach uzasadniających ustalenie opłaty planistycznej,
 • obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta.

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw dotyczących Uzdrowiska oraz realizowanie zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym:

 • współpraca z Komisją Uzdrowiskową Rady Miasta Kołobrzeg
 • współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno - Uzdrowiskowym
 • uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska, w tym statutu
 • koordynacja prac w zakresie opracowania operatu uzdrowiskowego
 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia co 10 lat, operatu uzdrowiskowego, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik Wydziału MONIKA SIELEWSKA 572 311
Główny specjalista Izabela Szymańska 530 311
Młodszy referent Klaudia Zajączkowska 572 311
Inspektor ds. plastyki Ireneusz Szuniewicz 572 311
Inspektor ds. urbanistyki i architektury Tomasz Kokoszyński 582 311
Inspektor ds. urbanistyki i architektury Monika Strzelczyk 530 311
Gł. specjalista ds. urbanistyki i inżynierii środowiska Elżbieta Gutral-Koronkiewicz 574 311
Inspektor Karolina Bilska 574 311