ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Wydział Urbanistyki i Architektury

Naczelnik Wydziału
MONIKA SIELEWSKA

tel.: +48 94 3551570 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 311, III piętro | email: m.sielewska@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem przestrzeni Miasta w zakresie urbanistyki i architektury, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, stosownie do wymagań ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów szczególnych
 • przygotowywanie decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowywanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę
 • prowadzenie rejestru decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy
 • prowadzenie rejestru planów miejscowych
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału
 • dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowanie wyników tej oceny
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego oraz ich analiza
 • przeprowadzanie procedur związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium)
 • przeprowadzanie procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian planów)
 • sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta (zmian studium)
 • sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmian planu)
 • przeprowadzanie procedur związanych z przeprowadzaniem konkursów architektonicznych, urbanistycznych i urbanistyczno - architektonicznych
 • opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych pod względem zgodności z planem
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie pod względem określenia zgodności z zasadami urbanistyki i architektury warunków dotyczących przetargów i ofert sprzedaży
 • wpływanie na podnoszenie walorów architektoniczno-estetycznych i użytkowych zabudowy miejskiej
 • opiniowanie projektów dotyczących estetyki Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz spisu zabytków wpisanych do rejestru
 • opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów w zakresie określonym przez Prezydenta
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie rejestru wpływających do Urzędu, na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wypisów aktów notarialnych,
 • analiza wpływających wypisów aktów notarialnych pod kątem występowania przesłanek do ustalenia opłaty planistycznej. Kierowanie spraw do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w przypadkach uzasadniających ustalenie opłaty planistycznej,
 • obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 • realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta.

Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy prowadzenie spraw dotyczących Uzdrowiska oraz realizowanie zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w tym:

 • współpraca z Komisją Uzdrowiskową Rady Miasta Kołobrzeg
 • współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno - Uzdrowiskowym
 • uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska, w tym statutu
 • koordynacja prac w zakresie opracowania operatu uzdrowiskowego
 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia co 10 lat, operatu uzdrowiskowego, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Naczelnik Wydziału MONIKA SIELEWSKA 570 311
Gł. specjalista TADEUSZ NIECHCIAŁ 571 311
Inspektor ds. architektury Regina Piskuła 573 311
Inspektor ds. plastyki Ireneusz Szuniewicz 572 311
Inspektor ds. urbanistyki i architektury Tomasz Kokoszyński 582 311
Inspektor ds. urbanistyki i architektury Monika Strzelczyk 530 311
Gł. specjalista ds. urbanistyki i inżynierii środowiska Elżbieta Gutral-Koronkiewicz 574 311
Inspektor Karolina Bilska 574 311