ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Spraw Społecznych (WS)

Wydział Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału
MARZANNA PAKMUR

tel.: +48 94 71 361 51 | ul. Okopowa 15A, pokój 204 | 78-100 Kołobrzeg

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy prowadzenie spraw w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia
 • współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami prywatnymi na terenie miasta oraz organami samorządów zawodów medycznych
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zdrowia i sprawami społecznymi, w tym przyznawanie i rozliczanie środków finansowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • opracowanie projektów planów finansowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami zgodnie z uchwalonymi planami
 • opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek, doradztwo i nadzór nad ich realizacją
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Żłobek Miejski
 • prowadzenie analizy problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów społecznych, w tym m. in.: Policja, Sąd, Prokuratura, inne,
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań objętych gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych/przyjmowanie wniosków
  o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena,
 • monitoring i bieżąca koordynacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta, programów operacyjnych oraz gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym prowadzenie Sekretariatu Strategii, oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 • opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta uchwał w sprawach:
  • gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • programu rocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania wydziału,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii
 • przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw wydziału
 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach wydziału w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych
 • obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione
 • organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania wydziału, udział w pracach Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym obsługa administracyjna Komisji

Wydział Spraw Społecznych (WS) - ul. Okopowa 15A

Naczelnik Wydziału MARZANNA PAKMUR 94 7136151
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Pietras 94 7136157
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiom Monika Ściepko 94 7136152
Podinspektor Dominika Dąbrowska 94 7136153