BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Spraw Społecznych (WS)

Wydział Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału
MARZANNA PAKMUR

tel.: +48 94 71 361 51 | ul. Okopowa 15A, pokój 204 | 78-100 Kołobrzeg

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy prowadzenie spraw w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia
 • współpraca z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami prywatnymi na terenie miasta oraz organami samorządów zawodów medycznych
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zdrowia i sprawami społecznymi, w tym przyznawanie i rozliczanie środków finansowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • współdziałanie z różnymi podmiotami w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • opracowanie projektów planów finansowych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dysponowanie środkami zgodnie z uchwalonymi planami
 • opiniowanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek, doradztwo i nadzór nad ich realizacją
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Żłobek Miejski
 • prowadzenie analizy problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania na terenie miasta,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów społecznych, w tym m. in.: Policja, Sąd, Prokuratura, inne,
 • ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie zadań objętych gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych/przyjmowanie wniosków
  o dofinansowanie i ich merytoryczna ocena,
 • monitoring i bieżąca koordynacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta, programów operacyjnych oraz gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym prowadzenie Sekretariatu Strategii, oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 • opracowywanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta uchwał w sprawach:
  • gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • programu rocznej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania wydziału,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii,
 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przedsięwzięć realizacyjnych strategii
 • przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów w zakresie spraw wydziału
 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach wydziału w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych
 • obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione
 • organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania wydziału, udział w pracach Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym obsługa administracyjna Komisji

Wydział Spraw Społecznych (WS) - ul. Okopowa 15

Naczelnik Wydziału MARZANNA PAKMUR 94 7136151
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Pietras 94 7136157
Inspektor ds. przeciwdziałania patologiom Monika Ściepko 94 7136152
Podinspektor Dominika Dąbrowska 94 7136153
Podinspektor ds. przeciwdziałania przemocy Monika Targowicz - Kaszak 94 7136153
Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Andrzej Libera 94 7136151