BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Obywatelski (WO)

Wydział obywatelski

Naczelnik Wydziału
MAŁGORZATA PIETRUSZCZYŃSKA

tel.: +48 94 3551525 | fax: +48 94 3523769 | pokój nr 14, parter

Do zadań Wydziału Obywatelskiego należy prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o ewidencji ludności i dowodach osobistych, o bezpieczeństwie imprez masowych, o zgromadzeniach w szczególności:

 1. prowadzenie spraw meldunkowych,
 2. wydawanie dowodów osobistych,
 3. unieważnianie z urzędu dowodów osobistych,
 4. prowadzenie rejestru ludności oraz rejestru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 5. prowadzenie spraw związanych z wyborami, w tym rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców, wydawanie decyzji w tym zakresie,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 7. przyjmowanie oświadczeń o organizowaniu zgromadzeń, wydawanie zakazów zgromadzeń i rozwiązywanie zgromadzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu,
 8. udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 9. współpraca z policją w sprawach bezpieczeństwa publicznego oraz dyscypliny meldunkowej,
 10. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych,
 11. aktualizacja spisu wyborców,
 12. wnioskowanie o nadanie numeru PESEL i udzielanie informacji w tym zakresie,
 13. pozyskiwanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,

Do zadań wydziału w zakresie działalności gospodarczej należy prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o transporcie drogowym, o usługach turystycznych, a w szczególności:

 1. przyjmowanie wniosków (CEIDG -1) o wpis do CEIDG i wprowadzanie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi,
 2. udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych przedsiębiorcach do 30.06.2011 roku,
 3. informacja i pomoc przedsiębiorcom w korzystaniu z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności),
 4. współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i ZUS/KRUS w ramach czynności ewidencyjnych,
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przy współpracy ze służbami porządkowymi,
 7. przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od przedsiębiorców posiadających zezwolenia i bieżąca kontrola dokonywanych opłat,
 8. planowanie i realizacja dochodów budżetu miasta z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 9. prowadzenie spraw związanych z oceną funkcjonowania rynku w zakresie zakłócania ciszy i porządku publicznego, spowodowanego sprzedażą napojów alkoholowych,
 10. prowadzenie współpracy z organami kontroli (m.in. PIH, Sanepid) w zakresie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców,
 11. prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym osobowym,
 12. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi,
 13. przyjmowanie licencji w depozyt w przypadku niewykonywania transportu drogowego taksówką,
 14. koordynowanie działań i współpraca z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Transportu Drogowego, Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego, ZUS, Izbą Skarbową, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, organizacjami zrzeszającymi taksówkarzy w zakresie przestrzegania wymogów udzielonych licencji na podstawie ustawy o transporcie drogowym,
 15. wydawanie postanowień w zakresie uzgodnień na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 16. prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, a nie będących obiektami hotelarskimi położonymi na terenie miasta oraz wydawanie zaświadczeń o dokonanych w ewidencji wpisach,
 17. realizacja zadań określonych w programach operacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Miasta.

Wydział Obywatelski (WO)

Naczelnik MAŁGORZATA PIETRUSZCZYŃSKA 525 11
Główny specjalista ds. dowodów osobistych Halina Kurz 526 12
Inspektor ds. dowodów osobistych Elżbieta Przepióra 526 12
Inspektor ds. meldunkowych Monika Mitura 504 13
Inspektor ds. ewidencji ludności Mirosława Nowakowska 527 13
Inspektor ds. postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych Krystyna Paszkiewicz 528 11
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Krystyna Niezgoda 586 14
Inspektor ds. zezwoleń na transport osobowy Lidia Ogrodowczyk 588 13
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej Beata Urbanek 586 14
Inspektor ds. gospodarki napojami alkoholowymi Paulina Czechowska  587 14