BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Drogowy (DR)

Referat Drogowy

Kierownik Referatu
AGNIESZKA KUŚMIEREK

tel.: +48 94 3551621 | fax: +48 943523769

Do zadań Referatu Drogowego należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury drogowej Gminy Miasto Kołobrzeg tj. drogami publicznymi i wewnętrznymi (nie zaliczonymi do żadnej z kategorii dróg publicznych), a w szczególności:

 • opiniowanie i współpraca z innymi organami w zakresie inżynierii ruchu drogowego
 • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową infrastruktury drogowej, w tym: rozliczanie finansowe zadań remontowych, egzekwowanie właściwego (wynikającego z zawartych umów i obowiązujących powszechnie przepisów prawa) wykonania zleconych robót
 • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie, uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych,
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury m.in. fontanny, ławek poidełek w pasach drogowych,
 • nadzorowanie usług zw. z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych w pasach drogowych,
 • opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie zieleni w pasach drogowych,
 • nadzór nad usługami w zakresie utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogowa i potrzebami ruchu drogowego, naliczanie kar i opłat,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie terenów dróg wewnętrznych na potrzeby prowadzonych robót związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej - przygotowywanie umów,
 • nadzór na realizacją umowy na administrowanie i zarządzanie strefami płatnego parkowania,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg,
 • opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta i innych programów z zakresu działalności referatu,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu działalności referatu,
 • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu

Przedstawiamy mapę drogową Miasta Kołobrzeg
| zobacz mapkę |
plik wielkości 1 MB


Wydział Komunalny (K) - Referat Drogowy (DR) - ul. Ratuszowa 13

Kierownik Referatu Drogowego AGNIESZKA KUŚMIEREK 621 116
Inspektor ds. zieleni i dróg Agnieszka Majewska 628 8
Inspektor ds. ewidencji dróg i stref płatnego parkowania Agnieszka Kłos 628 8
Główny specjalista ds. utrzymania dróg Waldemar Kazimierski 622 10
Inspektor ds. kontroli pasa drogowego Anna Borowik - Sheehan 623 9
Podinspektor ds. utrzymania i ochrony dróg Natalia Barska 623 9
Podinspektor ds. dróg Marta Szufel 622 10
Inspektor ds. utrzymania infrastruktury rowerowej i dróg Rafał Gierlicz 622 10
Pomoc administracyjna Krzysztof Czajkowski 628 8 -