ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Drogowy (DR)

Referat Drogowy

Kierownik Referatu
AGNIESZKA KUŚMIEREK

tel.: +48 94 3551621 | fax: +48 943523769

Do zadań Referatu Drogowego należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją infrastruktury drogowej Gminy Miasto Kołobrzeg tj. drogami publicznymi i wewnętrznymi (nie zaliczonymi do żadnej z kategorii dróg publicznych), a w szczególności:

 • opiniowanie i współpraca z innymi organami w zakresie inżynierii ruchu drogowego
 • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową infrastruktury drogowej, w tym: rozliczanie finansowe zadań remontowych, egzekwowanie właściwego (wynikającego z zawartych umów i obowiązujących powszechnie przepisów prawa) wykonania zleconych robót
 • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie, uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych,
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury m.in. fontanny, ławek poidełek w pasach drogowych,
 • nadzorowanie usług zw. z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych w pasach drogowych,
 • opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie zieleni w pasach drogowych,
 • nadzór nad usługami w zakresie utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogowa i potrzebami ruchu drogowego, naliczanie kar i opłat,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie terenów dróg wewnętrznych na potrzeby prowadzonych robót związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej - przygotowywanie umów,
 • nadzór na realizacją umowy na administrowanie i zarządzanie strefami płatnego parkowania,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg,
 • opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu miasta i innych programów z zakresu działalności referatu,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu działalności referatu,
 • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu

Przedstawiamy mapę drogową Miasta Kołobrzeg
| zobacz mapkę |
plik wielkości 1 MB


Wydział Komunalny (K) - Referat Drogowy (DR) - ul. Ratuszowa 12

Kierownik Referatu Drogowego AGNIESZKA KUŚMIEREK 621 18
Inspektor ds. zieleni i dróg Agnieszka Majewska 628 14
Inspektor ds. ewidencji dróg i stref płatnego parkowania Agnieszka Kłos 628 14
Główny specjalista ds. utrzymania dróg Waldemar Kazimierski 622 16
Inspektor ds. kontroli pasa drogowego Anna Borowik - Sheehan 623 15
Podinspektor ds. utrzymania i ochrony dróg Anna Figas 623 15
Podinspektor ds. dróg Marta Szufel 622 16
Inspektor ds. utrzymania infrastruktury rowerowej i dróg Rafał Gierlicz 622 16