BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Lokalowy (L)

Referat Lokalowy

Kierownik Referatu
------------------------------

tel.: +48 94 3551543 | fax: +48 94 3523769
pok.2 | Ratuszowa 13 | email: ................

Do zadań Referatu Lokalowego należy prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym Gminy Miasto Kołobrzeg, tj. budynkami i lokami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, garażami, a w szczególności:

 • tworzenie warunków umownych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień umowy przez zarządców zasobów lokalowych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych dotyczących wynagrodzenia zarządcy, kosztów eksploatacyjnych, opłat za media i funduszy remontowych w oparciu o przedkładane przez zarządcę dokumenty,
 • opracowywanie planów i programów zarządzania zasobami lokalowymi gminy,
 • planowanie dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym gminy oraz przedkładanie tych planów do ujęcia w budżecie Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • zawieraniem i rozwiązywaniem umów o najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży,
  • zawieraniem i rozwiązywaniem umów z podmiotami dostarczającymi do zasobów lokalowych media, m.in. wodę, ciepło, energię elektryczną, gaz lub świadczącymi usługi w zakresie odprowadzania ścieków, zbierania odpadów, itp.,
  • ustalaniem wymiaru czynszu najmu lokali użytkowych, garaży,
  • postępowaniem egzekucyjnym (eksmisje, dochodzenie należności czynszowych, i należności z tytułu przypisanych opłat)
 • wykonywanie zadań związanych z reprezentowaniem Miasta w funkcjach właściciela zasobów lokalowych we wspólnotach w ramach udzielonego upoważnienia
 • prowadzenie spraw wynikających z działania Komisji Mieszkaniowej
 • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji Referatu
  w szczególności:
  • obsługa spotkań Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych z Zarządami Osiedli w tym protokołowanie spotkań oraz przekazywanie protokołów do realizacji merytorycznym wydziałom Urzędu,
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji wniosków wniesionych na ww. spotkaniach.
 • wykonywanie zadań:
  • sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu działalności wydziału
  • prowadzenie spraw wynikających z działań Rady Miasta i jej komisji
 • gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi poprzez:
  • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • wykonywanie w ramach udzielonego upoważnienia zadań związanych z reprezentowaniem Miasta jako właściciela zasobów lokalowych
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem azylu bezdomnym zwierzętom,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym miejskich zasobów osiedlowych: urządzeń na terenach rekreacyjnych i placach zabaw i innych drobnych form architektonicznych,
 • planowanie i nadzorowanie remontów nawierzchni oraz małej architektury na terenach podwórek komunalnych,
 • Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg w zakresie realizowanego przez referat programu operacyjnego.

Wydział Komunalny (K) - Referat Lokalowy (L) - ul. Ratuszowa 12

Główny Specjalista ds. lokali użytkowych i garaży Mira Sierżęga 538 2
Inspektor ds. mieszkaniowych Tomasz Janik 508 1
Podinspektor ds. zasobów komunalnych Małgorzata Jabłońska 537 1
Podinspektor ds. lokali mieszkalnych Małgorzata Niewęgłowska 615 1
Podinspektor Anna Popławska 543 2