ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Lokalowy (L)

Referat Lokalowy

Kierownik Referatu
MILENA DĄBROWSKA

tel.: +48 94 3551543 | fax: +48 94 3523769
pok.13 | Ratuszowa 12 | email: m.dabrowska@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Referatu Lokalowego należy prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym Gminy Miasto Kołobrzeg, tj. budynkami i lokami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, garażami, a w szczególności:

 • tworzenie warunków umownych oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień umowy przez zarządców zasobów lokalowych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych dotyczących wynagrodzenia zarządcy, kosztów eksploatacyjnych, opłat za media i funduszy remontowych w oparciu o przedkładane przez zarządcę dokumenty,
 • opracowywanie planów i programów zarządzania zasobami lokalowymi gminy,
 • planowanie dochodów i wydatków związanych z zarządzaniem zasobem lokalowym gminy oraz przedkładanie tych planów do ujęcia w budżecie Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z:
  • zawieraniem i rozwiązywaniem umów o najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży,
  • zawieraniem i rozwiązywaniem umów z podmiotami dostarczającymi do zasobów lokalowych media, m.in. wodę, ciepło, energię elektryczną, gaz lub świadczącymi usługi w zakresie odprowadzania ścieków, zbierania odpadów, itp.,
  • ustalaniem wymiaru czynszu najmu lokali użytkowych, garaży,
  • postępowaniem egzekucyjnym (eksmisje, dochodzenie należności czynszowych, i należności z tytułu przypisanych opłat)
 • wykonywanie zadań związanych z reprezentowaniem Miasta w funkcjach właściciela zasobów lokalowych we wspólnotach w ramach udzielonego upoważnienia
 • prowadzenie spraw wynikających z działania Komisji Mieszkaniowej
 • bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji Referatu
  w szczególności:
  • obsługa spotkań Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych z Zarządami Osiedli w tym protokołowanie spotkań oraz przekazywanie protokołów do realizacji merytorycznym wydziałom Urzędu,
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji wniosków wniesionych na ww. spotkaniach.
 • wykonywanie zadań:
  • sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu działalności wydziału
  • prowadzenie spraw wynikających z działań Rady Miasta i jej komisji
 • gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi poprzez:
  • nadzór nad działalnością eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • wykonywanie w ramach udzielonego upoważnienia zadań związanych z reprezentowaniem Miasta jako właściciela zasobów lokalowych
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem azylu bezdomnym zwierzętom,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym miejskich zasobów osiedlowych: urządzeń na terenach rekreacyjnych i placach zabaw i innych drobnych form architektonicznych,
 • planowanie i nadzorowanie remontów nawierzchni oraz małej architektury na terenach podwórek komunalnych,
 • Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg w zakresie realizowanego przez referat programu operacyjnego.

Wydział Komunalny (K) - Referat Lokalowy (L) - ul. Ratuszowa 12

Kierownik Referatu Lokalowego Milena Dąbrowska 543 13
Inspektor ds. lokali użytkowych i garaży Mira Sierżęga 538 8
Inspektor ds. mieszkaniowych Tomasz Janik 508 17
Podinspektor ds. zasobów komunalnych Małgorzata Jabłońska 537 8
Podinspektor ds. lokali komunalnych i podwórek Małgorzata Niewęgłowska 538 8