BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Inwestycji (I)

 Wydział Inwestycji

Naczelnik Wydziału
JANUSZ STRUCKI

tel.: 35-515-40 | fax: 352-37-69
pokój n 18 (Ratusz) | email: j.strucki@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw inwestycji Miasta, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektu planu inwestycji do budżetu Miasta
 • rozliczanie finansowe zadań inwestycyjnych i sprawozdawczość inwestycyjna
 • wykonywanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym zadań realizowanych - w całości lub w części z budżetu miasta - przez Urząd Miasta, w tym:
  • egzekwowanie właściwego (wynikającego z zawartych umów i obowiązujących powszechnie przepisów prawa) wykonania zadania inwestycyjnego, rozliczanie finansowe,
  • współpraca z Kierownikiem Projektu w czasie realizacji inwestycji,
  • uczestniczenie w odbiorach końcowych zadania inwestycyjnego,
  • dostarczanie danych Kierownikowi Projektu na potrzeby sprawozdawczości projektowej (kwartalnej, rocznej i końcowej).
 • opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji,
 • koordynowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej inwestycji własnych miasta (realizowanych przez wydział) a w szczególności uzyskiwanie opinii i uzgodnień właściwych wydziałów Urzędu w zakresie planowania, projektowania i wykonywania inwestycji.
 • przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie projektów umów
 • informowanie miejskich służb o terminach i zakresach inwestycji w celu właściwej koordynacji działań związanych z jak najmniejszą uciążliwością inwestycji dla mieszkańców i gości
 • udział w kontrolach dzierżawców w zakresie realizowania inwestycji wynikających z umów z miastem na wniosek naczelnika właściwego wydziału

Wydział Inwestycji (I) - Ratusz

Naczelnik Wydziału JANUSZ STRUCKI 540 18
Z-ca Naczelnika Czesław Stoma 541 18
Główny specjalista ds. drogowych Agata Ulewicz 604 19
Główny specjalista Justyna Greczyńska 604 19