ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ROMUALD KOCIUBA

tel.: +48 94 3551610 | fax: +48 94 3523769 | nr pok. 114

Do zadań Wydziału w zakresie kultury i kultury fizycznej należy nadzór nad pracą placówek kultury, kultury fizycznej, a w szczególności:

 • sporządzanie planów rzeczowych i finansowych działalności kulturalnej oraz nadzór nad prawidłową realizacją środków z budżetu
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie kultury i kultury fizycznej:
  • Regionalne Centrum Kultury
  • Miejska Biblioteka Publiczna,
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • współdziałanie i koordynacja współpracy komunalnych jednostek ze społecznym ruchem kulturalnym, państwowymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, środowiskami opiniotwórczymi, ośrodkami naukowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami w dziedzinie wspierania życia kulturalnego
 • współdziałanie w celu rozwoju kultury fizycznej z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami i udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych
 • obsługa środków budżetowych przeznaczonych na działalność z zakresu kultury i kultury fizycznej
 • współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w celu zagospodarowania terenów na osiedlach pod względem sportowo - rekreacyjnym
 • nadzór nad imprezami sportowo - rekreacyjnymi wynikającymi z realizacji budżetu miasta
 • przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu kultury i sportu
 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych
 • opracowywanie treści umów, zleceń dokumentów w zakresie spraw wydziału
 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach wydziału w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania wydziału
 • opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wydziału
 • udział w pracach Lokalnej Komisji Opiniująco Doradczej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Monitoring i realizacja zadań wynikających z realizacji Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport w ramach Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg

Zobacz:


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik WydziałuROMUALD KOCIUBA610113
Inspektor ds. sportuMaria Cwynar532112
Inspektor ds. kulturyKatarzyna Pechman531112