BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ROMUALD KOCIUBA

tel.: +48 94 3551610 | fax: +48 94 3523769 | nr pok. 114

Do zadań Wydziału w zakresie kultury i kultury fizycznej należy nadzór nad pracą placówek kultury, kultury fizycznej, a w szczególności:

 • sporządzanie planów rzeczowych i finansowych działalności kulturalnej oraz nadzór nad prawidłową realizacją środków z budżetu
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie kultury i kultury fizycznej:
  • Regionalne Centrum Kultury
  • Miejska Biblioteka Publiczna,
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • współdziałanie i koordynacja współpracy komunalnych jednostek ze społecznym ruchem kulturalnym, państwowymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, środowiskami opiniotwórczymi, ośrodkami naukowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami w dziedzinie wspierania życia kulturalnego
 • współdziałanie w celu rozwoju kultury fizycznej z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami i udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych
 • obsługa środków budżetowych przeznaczonych na działalność z zakresu kultury i kultury fizycznej
 • współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w celu zagospodarowania terenów na osiedlach pod względem sportowo - rekreacyjnym
 • nadzór nad imprezami sportowo - rekreacyjnymi wynikającymi z realizacji budżetu miasta
 • przyjmowanie wniosków o współorganizację realizacji zadań własnych z zakresu kultury i sportu
 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych
 • opracowywanie treści umów, zleceń dokumentów w zakresie spraw wydziału
 • przeprowadzanie kontroli realizacji umów, zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach wydziału w tym rozliczanie dotacji udzielanych różnym podmiotom
 • załatwianie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działania wydziału
 • opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wydziału
 • udział w pracach Lokalnej Komisji Opiniująco Doradczej w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Monitoring i realizacja zadań wynikających z realizacji Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie, Edukacja i Sport w ramach Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg

Zobacz:


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (EKS)

Naczelnik WydziałuROMUALD KOCIUBA610113
Inspektor ds. sportuMaria Cwynar532112
Inspektor ds. kulturyKatarzyna Pechman531112