BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Finansowy (FN)

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału
MARZENA PODHAJECKA

tel.: +48 94 3551544 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 212, II piętro | email: m.podhajecka@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem budżetowym, księgowością, realizacją sprawozdawczości budżetowej a także nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności:

 • opracowanie projektu budżetu Miasta, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia
 • opracowanie układu wykonawczego budżetu Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu dla Gminy Miasto Kołobrzeg
 • opracowanie harmonogramu realizacji dochodów oraz wydatków budżetowych w układzie ustalonym przez Prezydenta Miasta
 • sporządzanie planu finansowego Urzędu Miasta przy współudziale wydziałów merytorycznych
 • przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie polegających na:
  • zmianie planu wydatków,
  • zmianie planu wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
  • przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
 • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez wydział funkcji głównego dysponenta środków budżetowych przez:
  • przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych,
  • przekazywanie dotacji z budżetu miasta jednostkom organizacyjnym oraz dotacji innym podmiotom określonym w budżecie miasta.
 • obsługa finansowo - księgowa rachunków bankowych Miasta,
 • prowadzenie obsługi bankowej Miasta w zakresie kredytów, pożyczek i obligacji,
 • przygotowywanie projektów planów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych wieloletnich zobowiązań miasta oraz wykupu obligacji,
 • prowadzenie ewidencji wydatków miasta według kierunków finansowania,
 • prowadzenie ewidencji księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Finansów, w tym również dotyczącej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy pomocowych
 • prowadzenie windykacji należności budżetu Miasta, w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez miasto kredytów, pożyczek oraz ewidencji ich spłat,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji obligacji wyemitowanych przez Miasto i zobowiązań z tego tytułu oraz innych wieloletnich zobowiązań Miasta,
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej dotacji celowych na zadania własne i zlecone miasta
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i wyposażenia oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku
 • przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet
 • dostarczanie, na prośbę inżynierów kontraktów, wydruków z ewidencji finansowo - księgowej w zakresie realizowanych projektów
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych
 • nadzór i bieżąca kontrola realizacji budżetu, a w szczególności uzyskiwanie bieżących informacji o przyczynach odchyleń od planu
 • bieżąca analiza realizacji budżetu Miasta, w tym planów finansowych jednostek organizacyjnych z przebiegu wykonania oraz przedkładanie informacji Prezydentowi
 • prowadzenie rejestru sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) - rozliczanie w tym zakresie z właściwym Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji wartościowej gminnych zasobów nieruchomości

Wydział Finansowy (FN)

Naczelnik Wydziału MARZENA PODHAJECKA 544 212
Główny Specjalista ds. budżetu i rozliczeń finansowych Artur Kubicki 569 206
Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i budżetu Małgorzata Bukowiecka - Andrysiak 551 208
Główny Specjalista ds. ewidencji wydatków Magdalena Olejniczak 553 213
Podinspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Teresa Kamińska 546 213
Inspektor ds. obsługi kancelarii Skarbnika Miasta, księgowości i rozliczeń finansowych Agnieszka Kołuda - Karsznia 550 206
Inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Sylwia Pawłowska 546 213
Fax   632