ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wydział Finansowy (FN)

Wydział Finansowy

Naczelnik Wydziału
MARZENA PODHAJECKA

tel.: +48 94 3551544 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 212, II piętro | email: m.podhajecka@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Wydziału Finansowego należy prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem budżetowym, księgowością, realizacją sprawozdawczości budżetowej a także nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności:

 • opracowanie projektu budżetu Miasta, przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia
 • opracowanie układu wykonawczego budżetu Miasta
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i analizą realizacji budżetu dla Gminy Miasto Kołobrzeg
 • opracowanie harmonogramu realizacji dochodów oraz wydatków budżetowych w układzie ustalonym przez Prezydenta Miasta
 • sporządzanie planu finansowego Urzędu Miasta przy współudziale wydziałów merytorycznych
 • przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie polegających na:
  • zmianie planu wydatków,
  • zmianie planu wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
  • przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
 • wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez wydział funkcji głównego dysponenta środków budżetowych przez:
  • przekazywanie środków pieniężnych na rachunki bieżące gminnych jednostek budżetowych, przeznaczonych na pokrycie wydatków realizowanych w ramach ich planów finansowych,
  • przekazywanie dotacji z budżetu miasta jednostkom organizacyjnym oraz dotacji innym podmiotom określonym w budżecie miasta.
 • obsługa finansowo - księgowa rachunków bankowych Miasta,
 • prowadzenie obsługi bankowej Miasta w zakresie kredytów, pożyczek i obligacji,
 • przygotowywanie projektów planów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych wieloletnich zobowiązań miasta oraz wykupu obligacji,
 • prowadzenie ewidencji wydatków miasta według kierunków finansowania,
 • prowadzenie ewidencji księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Finansów, w tym również dotyczącej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy pomocowych
 • prowadzenie windykacji należności budżetu Miasta, w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji zaciągniętych przez miasto kredytów, pożyczek oraz ewidencji ich spłat,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji obligacji wyemitowanych przez Miasto i zobowiązań z tego tytułu oraz innych wieloletnich zobowiązań Miasta,
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej dotacji celowych na zadania własne i zlecone miasta
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i wyposażenia oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku
 • przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet
 • dostarczanie, na prośbę inżynierów kontraktów, wydruków z ewidencji finansowo - księgowej w zakresie realizowanych projektów
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych
 • nadzór i bieżąca kontrola realizacji budżetu, a w szczególności uzyskiwanie bieżących informacji o przyczynach odchyleń od planu
 • bieżąca analiza realizacji budżetu Miasta, w tym planów finansowych jednostek organizacyjnych z przebiegu wykonania oraz przedkładanie informacji Prezydentowi
 • prowadzenie rejestru sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT) - rozliczanie w tym zakresie z właściwym Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie ewidencji wartościowej gminnych zasobów nieruchomości

Wydział Finansowy (FN)

Naczelnik Wydziału MARZENA PODHAJECKA 544 212
Inspektor ds. budżetu i rozliczeń finansowych Artur Kubicki 569 206
Główny Specjalista ds. rozliczeń finansowych i budżetu Małgorzata Bukowiecka - Andrysiak 551 208
Główny Specjalista ds. ewidencji wydatków Magdalena Olejniczak 553 213
Podinspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Teresa Kamińska 546 213
Inspektor ds. obsługi kancelarii Skarbnika Miasta, księgowości i rozliczeń finansowych Agnieszka Kołuda - Karsznia 550 206
Inspektor Beata Cieślak 551 208
Inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu Sylwia Pawłowska 546 213
Fax   632