BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

REFERAT WINDYKACJI i EGZEKUCJI

kierownik
MAŁGORZATA JURKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 630 | pok. 214

Do zadań Referatu Windykacji i Egzekucji, stanowiącego integralną część Wydziału Dochodów, należy w szczególności:

 • księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku zniesionego, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej
 • wydawanie i rozliczanie kwitariuszy przychodowych oraz przeprowadzanie kontroli rachunkowej rozliczeń inkasentów opłaty uzdrowiskowej i opłaty targowej
 • księgowanie wpłat z tytułu inkasa opłaty uzdrowiskowej i targowej, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności inkasentów za pobrane opłaty w drodze inkasa i nieodprowadzone na rachunek gminy oraz prowadzenie postępowań w przypadku odmowy uiszczenia opłaty uzdrowiskowej ,
 • księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w szczególności: opłaty parkingowej (dodatkowej) , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wycinkę drzew, opłaty za licencje taxi, opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, za udostępnienie danych, kary za wykonanie obowiązku szkolnego, zwrot nienależnie pobranej dotacji
 • windykacja kar i grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym przez Straż Miejską w szczególności: księgowanie wpłat, dochodzenie w/w należności w postępowaniu egzekucyjnym (tytuły wykonawcze),
 • podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania w/w zobowiązań podatkowych i tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw tj. zastawy , hipoteki.
 • podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w podatkach i opłatach lokalnych i z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw oraz kwot dotacji podlegających zwrotowi (upomnienia, tytuły wykonawcze)
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg podatkowych wynikających z Ordynacji podatkowej w sferze w/w podatków i opłat (poza opłatą parkingową) pobieranych przez Gminę.
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg w zapłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw udzielanych na podstawie ustawy o finansach publicznych .
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach należnych gminie a pobieranych przez Urząd Skarbowy ( dot. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej)
 • prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej w zakresie przewidzianym w ustawach na podstawie których udzielane są ulgi w zapłacie w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdawczość w tym zakresie.
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z wykonania budżetu
 • współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów do budżetu gminy.

Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji MAŁGORZATA JURKIEWICZ 630 214
Inspektor ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób fizycznych Joanna Krajewska 549 201
Główny specjalista ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postępowań w sprawie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych Anna Molenda 609 202
Inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyłączenie pasa drogowego i wycinki drzew Anna Garbaczewska 609 202
Inspektor ds. księgowości i windykacji mandatów i opłaty dodatkowej Aneta Maślanka 634 203
Inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, za psa, za dane osobowe, duplikatu Karty Dużej Rodziny, korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, licencję taxi, podatku od środków transportowych, oraz egzekucji i postępowań w sprawie udzielania ulg należności publicznoprawnych (dotacje, grzywny) Magdalena Szymanek 634 203
Inspektor ds. księgowości i windykacji opłaty dodatkowej i opłaty za korzystanie z Kołobrzeskich Rowerów Miejskich Ewa Musiał 554 203
Główny specjalista ds. księgowości i windykacji opłaty uzdrowiskowej oraz postępowań w sprawie udzielania ulg Monika Borchon 554 203
Podinspektor ds. księgowości i windykacji podatków Jadwiga Rzepczyk 549 201