ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

- Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

REFERAT WINDYKACJI i EGZEKUCJI

kierownik
MAŁGORZATA JURKIEWICZ
tel.: +48 94 35 51 630 | pok. 202

Do zadań Referatu Windykacji i Egzekucji, stanowiącego integralną część Wydziału Dochodów, należy w szczególności:

 • księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należnych gminie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku zniesionego, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej
 • wydawanie i rozliczanie kwitariuszy przychodowych oraz przeprowadzanie kontroli rachunkowej rozliczeń inkasentów opłaty uzdrowiskowej i opłaty targowej
 • księgowanie wpłat z tytułu inkasa opłaty uzdrowiskowej i targowej, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności inkasentów za pobrane opłaty w drodze inkasa i nieodprowadzone na rachunek gminy oraz prowadzenie postępowań w przypadku odmowy uiszczenia opłaty uzdrowiskowej ,
 • księgowanie i rozliczanie wpłat z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w szczególności: opłaty parkingowej (dodatkowej) , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wycinkę drzew, opłaty za licencje taxi, opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, za udostępnienie danych, kary za wykonanie obowiązku szkolnego, zwrot nienależnie pobranej dotacji
 • windykacja kar i grzywien nakładanych w postępowaniu mandatowym przez Straż Miejską w szczególności: księgowanie wpłat, dochodzenie w/w należności w postępowaniu egzekucyjnym (tytuły wykonawcze),
 • podejmowanie działań w celu zabezpieczenia wykonania w/w zobowiązań podatkowych i tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw tj. zastawy , hipoteki.
 • podejmowanie działań w zakresie egzekucji należności wymagalnych w podatkach i opłatach lokalnych i z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw oraz kwot dotacji podlegających zwrotowi (upomnienia, tytuły wykonawcze)
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg podatkowych wynikających z Ordynacji podatkowej w sferze w/w podatków i opłat (poza opłatą parkingową) pobieranych przez Gminę.
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg w zapłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw udzielanych na podstawie ustawy o finansach publicznych .
 • pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach należnych gminie a pobieranych przez Urząd Skarbowy ( dot. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej)
 • prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej w zakresie przewidzianym w ustawach na podstawie których udzielane są ulgi w zapłacie w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i sprawozdawczość w tym zakresie.
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z wykonania budżetu
 • współpraca z poszczególnymi wydziałami Urzędu w celu pozyskiwania dochodów do budżetu gminy.

Referat Windykacji i Egzekucji (WE)

Kierownik Referatu Windykacji i Egzekucji MAŁGORZATA JURKIEWICZ 630 202
inspektor ds. windykacji i zabezpieczeń wykonania zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych i rozliczeń podatku od nieruchomości od osób prawnych Anna Molenda 609 116
inspektor ds. opłaty uzdrowiskowej i windykacji opłaty targowej Monika Borchon 554 203
podinspektor ds. księgowości i windykacji podatku od nieruchomości osób fizycznych Jolanta Gromek 549 201
podinspektor ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Jadwiga Rzepczyk 609 116
inspektor ds. kontroli podatkowej i windykacji opłaty dodatkowej Ewa Musiał 554 203
inspektor Magdalena Szymanek 634 203
Inspektor Anna Garbaczewska 609 116
inspektor ds. księgowości windykacji mandatów i opłat Aneta Maślanka 634 203