ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik Biura
JOLANTA HORBACZEWSKA

tel.: +48 94 3551580 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 204 | 205, 2 piętro | email: przetargi@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy całokształt spraw związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych oraz obsługa Komisji Przetargowej, a w szczególności:

  • organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących przetargów i zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, Biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Kołobrzeg nie posiadających osobowości prawnej z wyłączeniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań
  • współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych, a w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • występowanie w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach arbitrażowych
  • prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za zapewnienie zgodności przeprowadzonych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem zarówno krajowym jak i unijnym oraz za informowanie Instytucji Pośredniczącej o terminach i wynikach postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi objęte projektem.


Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik Biura JOLANTA HORBACZEWSKA 580 205
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Edyta Majewska 581 204
Inspektor ds. zamówień publicznych Agnieszka Marcholewska 581 204