BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik Biura
EDYTA MAJEWSKA

tel.: +48 94 3551580 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 205 (Wejście przez pokój 204), 2 piętro
email: przetargi@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy całokształt spraw związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych oraz obsługa Komisji Przetargowej, a w szczególności:

  • organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań dotyczących przetargów i zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, Biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Kołobrzeg nie posiadających osobowości prawnej z wyłączeniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm)
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań
  • współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych, a w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • występowanie w imieniu Miasta do Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach arbitrażowych
  • prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych

Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za zapewnienie zgodności przeprowadzonych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem zarówno krajowym jak i unijnym oraz za informowanie Instytucji Pośredniczącej o terminach i wynikach postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi objęte projektem.


Biuro Zamówień Publicznych (BZ)

Kierownik Biura EDYTA MAJEWSKA 580 205
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Agnieszka Marcholewska 581 204
Podinspektor ds. Zamówień Publicznych Edyta Sopinka 581 204