BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Rzecznik Prasowy (R)

BIURO Prezydenta

KINGA STANKIEWICZ

tel.: +48 94 3551507 | fax: +48 94 3523769
pokój nr 101 I piętro | emial: k.stankiewicz@um.kolobrzeg.pl 

Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy prowadzenie zadań w zakresie: współdziałania Prezydenta z różnymi podmiotami, w tym podmiotami zagranicznymi, promocji oraz wdrażania programów dotyczących wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego, polityki informacyjnej Miasta oraz turystyki, a w szczególności:

 1. Realizowanie polityki informacyjnej, a w szczególności w zakresie:
  1. opracowywanie bieżących sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta na Sesje Rady Miasta,
  2. opracowywania i współzarządzania urzędowym serwisem internetowym miasta Kołobrzeg oraz turystycznym portalem www.klimatycznykolobrzeg.pl.
 2. Promocja miasta oraz wdrażanie programów dotyczących wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego poprzez:
  1. kształtowanie wizerunku i marki miasta Kołobrzeg, zgodnie ze strategią promocji i strategią rozwoju Miasta Kołobrzeg
  2. koordynacja prac wszystkich podległych jednostek w zakresie kreowania marki Miasta Kołobrzeg,
  3. koordynacja działań promocyjnych, monitorowanie, opiniowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją tych działań przez pozostałe komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg, miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym powierzono realizację zadań
  4. prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z turystyką i promocją Miasta,
  5. koordynowanie i promocja imprez prezentujących miasto, nadzór i koordynacja działań związanych z udziałem miasta w imprezach promocyjnych i targach,
  6. opracowywanie i wdrażanie systemów identyfikacji graficznej, wydawnictw miejskich oraz linii graficznej materiałów promocyjnych,
  7. realizację projektów, konkursów oraz przedsięwzięć z udziałem organów miasta
  8. prowadzenia spraw związanych z używaniem herbu, flagi i logo miasta.
 3. Realizowanie zadań w zakresie turystyki, a w szczególności:
  1. prognozowanie, koordynowanie planów i programów wynikających ze Strategii Rozwoju Turystyki,
  2. ustalanie planów, harmonogramów oraz ocen przebiegu sezonu letniego w mieście,
  3. współpraca z jednostkami miejskimi,
  4. koordynowanie działań związanych z tworzeniem produktów turystycznych miasta Kołobrzeg,
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. z Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno - Uzdrowiskowym, Fundacją Kołobrzeg SPA,
  6. współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Lokalną Organizacją Turystyczną „Regionu Kołobrzeg”.
 4. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów Prezydenta Miasta z miastami partnerskimi i podmiotami zagranicznymi:
  1.  koordynacja współpracy z miastami partnerskimi,
  2. współorganizacja imprez z udziałem miast partnerskich,
  3. koordynacja działań związanych z pobytem w Kołobrzegu delegacji zagranicznych,
  4. przygotowywanie, tłumaczenie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Prezydenta oraz dokumentacji i opracowań na potrzeby Urzędu i organów miasta,
  5. organizacja wyjazdów zagranicznych Prezydenta Miasta,
  6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta w zakresie prowadzonej współpracy zagranicznej.
  7. ewidencja i nadzór nad realizacją ustaleń podjętych na naradach z udziałem Prezydenta, realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta.

Biuro Prezydenta w ramach projektów realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg współpracuje z Kierownikiem Projektu w zakresie promocji projektu w mediach lokalnych i regionalnych.


Biuro Prezydenta (R)

Kierownik KINGA STANKIEWICZ 507 101
Podinspektor ds. komunikacji z mediami i współpracy z zagranicą Joanna Jabłońska 523 114
Inspektor ds. Promocji Miasta Milena Derlikiewicz 523 114
Podinspektor ds. Promocji Miasta Magdalena Hrankowska 523 114
Inspektor ds. informacji turystycznej Mariusz Juszko ul. Armii Krajowej 12
94 354 72 20