ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień (PU)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień

Marzanna Pakmur

tel.: +48 94 71 361 51

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień działa w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Do zadań Pełnomocnika ds. Uzależnień należy prowadzenie działalności służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień na terenie miasta a także przeciwdziałania przemocy, a w szczególności:

 • prowadzenie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania na terenie Miasta,
 • opracowywanie wspólnie z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi Miasta:
  • projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPP i RPA) na kolejny rok,
  • projektu planu wydatków MPP i RPA na dany rok budżetowy,
  • projektu sprawozdania z realizacji MPP i RPA,
 • opracowanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (MPPN), projektu planu wydatków Miejskiego Programu PN na dany rok budżetowy, projektu sprawozdania z realizacji MPPN,
 • podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów uzależnień w środowisku,
 • obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadań MPP i RPA i ich merytoryczna ocena,
 • przygotowanie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • bieżąca koordynacja zadań wynikających z MPP i RPA oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków tego programu,
 • bieżąca koordynacja zadań wynikających z MPPN oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków tego programu,
 • udział w posiedzeniach miejskich komisji,
 • przygotowywanie zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady w sprawach:
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPP i RPA,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPPN,
 • kontrola przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
 • kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach MPP i RPA,
 • kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach MPPN.
 • podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy,
 • rozliczanie udzielonych dotacji,
 • realizacja projektów wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczących zakresu działania pełnomocnika,
 • realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg w zakresie realizowanego przez pełnomocnika programu operacyjnego

 


Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień (PU) - ul. Okopowa 15A, pokój 204

Pełnomocnik MARZANNA PAKMUR +48 94 71 361 51

 

Alkoholizm w rodzinie.pdf

405 KBPobierz na dysk

Monitoring problemów alkoholowych w Kołobrzegu - Alkohol w życiu dorosłych mieszkańców regionu.doc

665 KBPobierz

Monitoring problemów alkoholowych w Kołobrzegu - Alkohol a młodzież.doc

656 KBPobierz

Załącznik do uchwały Nr XVI-210-03.doc

92 KBPobierz

Uchwała Nr XVI-210-03 w sprawie przyjęcia dla Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho

21 KBPobierz