BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień (PU)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień

Marzanna Pakmur

tel.: +48 94 71 361 51

Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień działa w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Do zadań Pełnomocnika ds. Uzależnień należy prowadzenie działalności służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień na terenie miasta a także przeciwdziałania przemocy, a w szczególności:

 • prowadzenie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania na terenie Miasta,
 • opracowywanie wspólnie z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi Miasta:
  • projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPP i RPA) na kolejny rok,
  • projektu planu wydatków MPP i RPA na dany rok budżetowy,
  • projektu sprawozdania z realizacji MPP i RPA,
 • opracowanie projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (MPPN), projektu planu wydatków Miejskiego Programu PN na dany rok budżetowy, projektu sprawozdania z realizacji MPPN,
 • podejmowanie działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów uzależnień w środowisku,
 • obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadań MPP i RPA i ich merytoryczna ocena,
 • przygotowanie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • bieżąca koordynacja zadań wynikających z MPP i RPA oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków tego programu,
 • bieżąca koordynacja zadań wynikających z MPPN oraz realizacja Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie planu wydatków tego programu,
 • udział w posiedzeniach miejskich komisji,
 • przygotowywanie zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady w sprawach:
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPP i RPA,
 • opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPPN,
 • kontrola przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
 • kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach MPP i RPA,
 • kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wykonywanych w ramach MPPN.
 • podejmowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy,
 • rozliczanie udzielonych dotacji,
 • realizacja projektów wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dotyczących zakresu działania pełnomocnika,
 • realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kołobrzeg w zakresie realizowanego przez pełnomocnika programu operacyjnego

 


Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień (PU) - ul. Okopowa 15A, pokój 204

Pełnomocnik MARZANNA PAKMUR +48 94 71 361 51

 

Alkoholizm w rodzinie.pdf

405 KBPobierz na dysk

Monitoring problemów alkoholowych w Kołobrzegu - Alkohol w życiu dorosłych mieszkańców regionu.doc

665 KBPobierz

Monitoring problemów alkoholowych w Kołobrzegu - Alkohol a młodzież.doc

656 KBPobierz

Załącznik do uchwały Nr XVI-210-03.doc

92 KBPobierz

Uchwała Nr XVI-210-03 w sprawie przyjęcia dla Miasta Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho

21 KBPobierz