BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych (PN)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych

.............................

tel.: +48 94 35 514 40 | ul. Żurawia 12 b

Do szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania
 • współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa bieżące informowanie Prezydenta Miasta o przebiegu tej współpracy
 • przygotowywanie projektu wykazu stanowisk lub rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
 • przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta i w jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi, w których nie występuje stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zatrudnionych na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, a po zakończeniu postępowania wydawanie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających w zakresie tajemnicy służbowej udostępnianie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach w Urzędzie Miasta, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 • przygotowywanie do aprobaty Prezydenta Miasta projektów pism dotyczących wyrażania zgody na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w odniesieniu do informacji wytworzonych w Urzędzie Miasta,
 • nadzór nad prowadzeniem Kancelarii Tajnej dla właściwego rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania uprawnionym osobom dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • prowadzenie kontroli:
  • stanu ochrony informacji niejawnych,
  • przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne.
 • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • sprawowanie pośredniego nadzoru merytorycznego nad działalnością dozorców chroniących pomieszczenia Urzędu Miasta po godzinach pracy,
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • przeprowadzanie szkolenia osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi, w których nie występuje stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zatrudnionych na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
 • przeszkolenie pracowników Urzędu Miasta w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych (PN)

Pełnomocnik .................+48 94 34 514 407 -