ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych (PN)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych

Marek Hubert

tel.: +48 94 35 514 40 | ul. Żurawia 12 b

Do szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania
 • współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa bieżące informowanie Prezydenta Miasta o przebiegu tej współpracy
 • przygotowywanie projektu wykazu stanowisk lub rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
 • przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta i w jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi, w których nie występuje stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zatrudnionych na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, a po zakończeniu postępowania wydawanie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa,
 • przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających w zakresie tajemnicy służbowej udostępnianie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach w Urzędzie Miasta, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 • przygotowywanie do aprobaty Prezydenta Miasta projektów pism dotyczących wyrażania zgody na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w odniesieniu do informacji wytworzonych w Urzędzie Miasta,
 • nadzór nad prowadzeniem Kancelarii Tajnej dla właściwego rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania uprawnionym osobom dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • prowadzenie kontroli:
  • stanu ochrony informacji niejawnych,
  • przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne.
 • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • sprawowanie pośredniego nadzoru merytorycznego nad działalnością dozorców chroniących pomieszczenia Urzędu Miasta po godzinach pracy,
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • przeprowadzanie szkolenia osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi, w których nie występuje stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zatrudnionych na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
 • przeszkolenie pracowników Urzędu Miasta w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania właściwych klauzul tajności, a także procedur ich zmiany i znoszenia.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Informacji Niejawnych (PN)

PełnomocnikMAREK HUBERT+48 94 34 514 407