ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skarbnik Miasta Kołobrzeg
GRZEGORZ CZAKAŃSKI

tel.: +48 94 35 51 555 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 207 | skarbnik@um.kolobrzeg.pl

 • data i miejsce urodzenia: 02.09.1954 r.

 • wykształcenie:

  • Technik Włókiennik - Technikum Włókiennicze w Bielsku Biała

  • Magister Geologii - Uniwersytet Wrocławski

  • Rachunkowość - Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim

 • przebieg pracy zawodowej:

  • 1980 - 81 | technik dozoru geologicznego "Geoprojekt" Szczecin

  • 1981 - 82 | czynna służba wojskowa

  • 1982 | starszy technik dozoru geologicznego "Geobud" Wrocław

  • 1982 - 92 | główny geolog w Zakładach Ceramiki Budowlanej w Złocieńcu

  • 1992 - 98 | Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec

  • 1999 | naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Drawskim

  • 1999 - 2008 | Skarbnik Gminy Czaplinek

 • rodzina:

  • żonaty

  • syn Michał i córka Martyna

 • hobby:

  • wędkarstwo

SKARBNIK MIASTA

 • Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta
 • Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  • planowanie potrzeb finansowych Miasta
  • opracowywanie projektów budżetu Miasta
  • kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
  • opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych
  • nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta
  • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta
  • współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego
  • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta
 • Skarbnik Miasta sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych
 • Zadania Skarbnika Miasta jako głównego księgowego budżetu Miasta wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych
 • Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik Miasta działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.
 • Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  • Wydziałem Finansowym
  • Wydziałem Dochodów

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych