Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skarbnik Miasta Kołobrzeg
JOLANTA WŁODAREK

tel.: +48 94 35 51 555 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 207 | skarbnik@um.kolobrzeg.pl

Absolwentka:

 • Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (rozprawa doktorska z zakresu finansów publicznych, w tym samorządowych oraz rynku kapitałowego pt. "Rynek Catalyst w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego");
 • Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług - studia III stopnia (doktoranckie): ekonomia i specjalność "finanse";
 • Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie - studia podyplomowe: kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych;
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego studia podyplomowe: rachunkowość;
 • Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie - studia magisterskie: administracja (praca z dziedziny prawa konstytucyjnego);
 • Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie - studia licencjackie: administracja gospodarcza (praca z dziedziny prawa i postępowania administracyjnego).

Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 2013 - 2020 członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Koordynator Zespołu Zamiejscowego w Koszalinie;
 • w latach 2012 - 2013 główny księgowy, Zespół Szkół nr 2 w Kołobrzegu;
 • w latach 2003 - 2012 skarbnik Gminy Ustronie Morskie, główny księgowy budżetu i Urzędu Gminy;
 • w latach 1999 - 2003 główny księgowy, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu;
 • w latach 1986 - 1999 specjalista ds. ekonomicznych, Wojskowa Administracja Mieszkaniowa w Szczecinie, Oddział Terenowy w Kołobrzegu;
 • w latach 1983 - 1986 inspektor ds. ekonomicznych, Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Kołobrzegu.

Dodatkowe uprawnienia i doświadczenia:

 • 2017 r. - zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie (do 7 września 2021 r.);
 • 2007 r. - audytor II stopnia - certyfikat Państwowego Instytutu Kontroli Wewnętrznej i wpis na liście audytorów (Certyfikat Nr 2603, Warszawa 10 lipca 2007 r.);
 • 2002 r. - uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - Świadectwo kwalifikacyjne MF (Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 30749/02, Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r. Nr 8, poz. 60);
 • w latach 2018 - 2019 wykłady i ćwiczenia - Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rachunkowości (rachunkowość, zarządzanie finansami i polityki bilansowej);
 • w latach 2012 - 2019 wykłady i ćwiczenia - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw i Rachunkowości (studia podyplomowe z rachunkowości budżetowej) oraz Katedra Finansów Publicznych (wybrane zagadnienia z finansów publicznych, finansowania inwestycji ze środków pomocowych na projekty związane z ochroną środowiska, zamówienia publiczne);
 • w latach 2007-2015 wykłady i ćwiczenia - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Oddział w Kołobrzegu (m.in. zarządzanie kapitałem ludzkim, analiza ekonomiczna, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, gospodarowania zasobami materialnymi i niematerialnymi, zarządzanie finansami, budżetowanie i rachunek kosztów).

SKARBNIK MIASTA

 1. Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. planowanie potrzeb finansowych Miasta,
  2. opracowywanie projektów budżetu Miasta,
  3. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  4. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
  5. nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta,
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta,
  7. współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.
 3. Skarbnik Miasta sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.
 4. Zadania Skarbnika Miasta, jako głównego księgowego budżetu Miasta wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.
 5. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik Miasta działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.
 6. Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Finansowym,
  2. Wydziałem Dochodów,
  3. Samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli podatkowej.
 7. Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:
  1. nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów,
  2. koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu,
  3. wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
  4. reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,
  5. nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości,
  6. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.