BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Skarbnik Miasta Kołobrzeg
GRZEGORZ CZAKAŃSKI

tel.: +48 94 35 51 555 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 207 | skarbnik@um.kolobrzeg.pl

 

 • Absolwent:
  • Uniwersytetu Wrocławskiego - geologia;
  • Uniwersytetu Szczecińskiego - studia podyplomowe rachunkowość.
 • Doświadczenie zawodowe:
  • W latach 1980 - 1981 technik dozoru geologicznego "Geoprojekt" Szczecin;
  • W latach 1981 - 1982 czynna służba wojskowa;
  • W 1982 starszy technik dozoru geologicznego "Geobud" Wrocław;
  • W latach 1982 - 1992 główny geolog w Zakładach Ceramiki Budowlanej w Złocieńcu.
  • Doświadczenie samorządowe:
  • W latach 1992 - 1998 Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec;
  • W 1999 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Drawskim;
  • W latach 1999 - 2008 Skarbnik Gminy Czaplinek;
  • Od 2008 Skarbnik Miasta.

SKARBNIK MIASTA

 1. Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. planowanie potrzeb finansowych Miasta,
  2. opracowywanie projektów budżetu Miasta,
  3. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  4. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
  5. nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta,
  6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta,
  7. współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.
 3. Skarbnik Miasta sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.
 4. Zadania Skarbnika Miasta, jako głównego księgowego budżetu Miasta wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.
 5. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik Miasta działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.
 6. Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Finansowym,
  2. Wydziałem Dochodów,
  3. Samodzielnym stanowiskiem ds. kontroli podatkowej.
 7. Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:
  1. nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów,
  2. koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu,
  3. wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
  4. reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,
  5. nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości,
  6. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.