ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Krok po kroku:

  1. Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dla ułatwienia możesz skorzystać z formularza wniosku.
  2. Złóż wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12, wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).
  3. W ciągu 14 dni, lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy otrzymasz odpowiedź.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie.

Opłaty:

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia:

W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12, pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).

Sposób odbioru:

Wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Jednostka odpowiedzialna:

Kierownik komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, której zakresu zadań, w tym czynności służbowych realizowanych przez jej pracowników informacja dotyczy.

Termin odpowiedzi:

  1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

58 KBPobierz na dysk