ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

JACEK WOŹNIAK

tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 107 | zpds@um.kolobrzeg.pl


ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH

 • data i miejsce urodzenia - 3 kwietnia 1973 r. w Kołobrzegu
 • wykształcenie - wyższe techniczne
  • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie - kierunek Transport, specjalizacja Eksploatacja Portów i Floty
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oraz Fachhochschule Dortmund - Zarządzanie Strategiczne Organizacją - studia podyplomowe
  • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie - Administracja Morska - studia podyplomowe
  • a także wiele kursów i szkoleń z zakresu wspierania sektora MŚP, zarządzania projektami, rynku pracy, TQM
 • przebieg pracy zawodowej -
  • Główny Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (aktualnie)
  • Likwidator PP Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Kołobrzegu (2005 - 2006)
  • Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu (2004-2005)
  • Specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu (2005)
  • Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. (2000 - 2003)
  • Inspektor ds. organizacji i rozwoju w MWiK sp. z o.o. w Kołobrzegu (1999)
  • Dziennikarz Gazety Kołobrzeskiej (1998 - 1999)
 • działalność społeczna i polityczna:
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2006 - 2010), członek Komisji Komunalnej i Rewizyjnej;
  • Radny Rady Powiatu w Kołobrzegu (2002 - 2006), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2004 - 2006), członek Komisji Infrastruktury (jej przewodniczący 2002 - 2004)
  • Radny Rady Miejskiej w Kołobrzegu (1998 - 1999), członek Komisji Turystyki i Gospodarki Morskiej oraz Komisji Rewizyjnej, rezygnacja z mandatu po objęciu stanowiska dyrektora spółki komunalnej;
  • Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
  • Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego;
  • Członek Rady Programowej TVP o/Szczecin (1999 - 2003);
  • Delegat Gminy Miejskiej Kołobrzeg w Związku Miast i Gmin Morskich (2000 - 2003);
  • Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  • Odznaczenia:
   • Zasłużony dla Transportu RP (2002)
   • Medal Ministra Obrony Narodowej (2001)
   • znajomość języków obcych - angielski
 • credo samorządowe:
  • "Konsensus społeczny, oparty na zrozumieniu i akceptacji potrzeb lokalnej społeczności jest wyznacznikiem planowania rozwoju oraz budżetowania określonych zamierzeń i działań. Długookresowym celem samorządu musi być ugruntowana pozycja finansowa, bo tylko ona uchroni nas przed koniecznością poważnych cięć wydatków społecznych i ograniczeniem możliwości inwestycyjnych. Jedynie efektywny, zrównoważony system zarządzania miastem pozwoli na sprawiedliwy podział wypracowanych dóbr i realizację pilnych postulatów, w ramach solidaryzmu społecznego"
 • zainteresowania:
  • polityka morska
  • polityka transportowa
  • sektor MŚP
  • filozofia

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • nadzorowanie jednostek organizacyjnych miasta, realizujących zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej
 • całokształt spraw związanych z rozwojem kultury i kultury fizycznej i sportu
 • zapewnienia prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg
 • W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  • Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu
  • Wydziałem Spraw Społecznych

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych