BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

WAKAT

tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 107 | zpds@um.kolobrzeg.pl


ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH


Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • nadzorowanie jednostek organizacyjnych miasta, realizujących zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej
 • całokształt spraw związanych z rozwojem kultury i kultury fizycznej i sportu
 • zapewnienia prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg
 • W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  • Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu
  • Wydziałem Spraw Społecznych

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych