ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

JACEK WOŹNIAK

tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 107 | zpds@um.kolobrzeg.pl


ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. SPOŁECZNYCH

 • data i miejsce urodzenia - 3 kwietnia 1973 r. w Kołobrzegu
 • wykształcenie - wyższe techniczne
  • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie - kierunek Transport, specjalizacja Eksploatacja Portów i Floty
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oraz Fachhochschule Dortmund - Zarządzanie Strategiczne Organizacją - studia podyplomowe
  • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie - Administracja Morska - studia podyplomowe
  • a także wiele kursów i szkoleń z zakresu wspierania sektora MŚP, zarządzania projektami, rynku pracy, TQM
 • przebieg pracy zawodowej -
  • Główny Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (aktualnie)
  • Likwidator PP Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych w Kołobrzegu (2005 - 2006)
  • Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu (2004-2005)
  • Specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu (2005)
  • Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. (2000 - 2003)
  • Inspektor ds. organizacji i rozwoju w MWiK sp. z o.o. w Kołobrzegu (1999)
  • Dziennikarz Gazety Kołobrzeskiej (1998 - 1999)
 • działalność społeczna i polityczna:
  • Radny Rady Miasta Kołobrzeg (2006 - 2010), członek Komisji Komunalnej i Rewizyjnej;
  • Radny Rady Powiatu w Kołobrzegu (2002 - 2006), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2004 - 2006), członek Komisji Infrastruktury (jej przewodniczący 2002 - 2004)
  • Radny Rady Miejskiej w Kołobrzegu (1998 - 1999), członek Komisji Turystyki i Gospodarki Morskiej oraz Komisji Rewizyjnej, rezygnacja z mandatu po objęciu stanowiska dyrektora spółki komunalnej;
  • Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
  • Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego;
  • Członek Rady Programowej TVP o/Szczecin (1999 - 2003);
  • Delegat Gminy Miejskiej Kołobrzeg w Związku Miast i Gmin Morskich (2000 - 2003);
  • Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  • Odznaczenia:
   • Zasłużony dla Transportu RP (2002)
   • Medal Ministra Obrony Narodowej (2001)
   • znajomość języków obcych - angielski
 • credo samorządowe:
  • "Konsensus społeczny, oparty na zrozumieniu i akceptacji potrzeb lokalnej społeczności jest wyznacznikiem planowania rozwoju oraz budżetowania określonych zamierzeń i działań. Długookresowym celem samorządu musi być ugruntowana pozycja finansowa, bo tylko ona uchroni nas przed koniecznością poważnych cięć wydatków społecznych i ograniczeniem możliwości inwestycyjnych. Jedynie efektywny, zrównoważony system zarządzania miastem pozwoli na sprawiedliwy podział wypracowanych dóbr i realizację pilnych postulatów, w ramach solidaryzmu społecznego"
 • zainteresowania:
  • polityka morska
  • polityka transportowa
  • sektor MŚP
  • filozofia

Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:

 • nadzorowanie jednostek organizacyjnych miasta, realizujących zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej
 • całokształt spraw związanych z rozwojem kultury i kultury fizycznej i sportu
 • zapewnienia prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne
 • prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg
 • W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.

 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  • Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu
  • Wydziałem Spraw Społecznych

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 • nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów
 • koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu
 • wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów
 • reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych
 • nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości
 • współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych