ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pomoc Publiczna


Pomoc Publiczna

Źródła informacji o pomocy publicznej:

 • www.uokik.gov.pl - pomoc publiczna
  • sprawozdawczość
  • wyjaśnienia
  • programy pomocowe
  • informacje o decyzjach Komisji Europejskiej
  • stopa referencyjna
 • www.minrol.gov.pl - pomoc w rolnictwie
 • www.mf.gov.pl - ogólnopolski program pomocowy
 • www.europa.eu.int - decyzje Komisji Europejskiej, projekty wspólnotowych aktów prawnych

Prawo regulujące pomoc publiczną:
 - podstawy prawne udzielania pomocy (źródła pomocy publicznej) - prawo polskie  
 - przepisy określające warunki i procedurę udzielania pomocy publicznej - prawo polskie i prawo wspólnotowe
Źródła pomocy publicznej
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 8 poz. 60 ze zm)
 - ustawa z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zm.)
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776)
 - ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm)
 - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zm.)
Akty prawa miejscowego
 - uchwały podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Prawo regulujące pomoc publiczną
Prawo wspólnotowe (Unii Europejskiej) - określa zasady i warunki dopuszczalności pomocy
 - traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE)
 - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji
 - rozporządzenia, Komunikaty, Wytyczne Komisji Europejskiej (większość obowiązuje do dnia 31.XII.2006)  
Prawo polskie - reguluje kwestie proceduralne, sprawozdawczość
 - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U Nr 123, poz. 1291)
 - 8 rozporządzeń wykonawczych  

Podmioty zaangażowane

 • Podmioty udzielające pomocy publicznej w Polsce (ok. 3500), m.in.;
  • Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,
  • Starostowie Powiatów
  • Powiatowe Urzędy Pracy
  • Wojewodowie,
  • Marszałkowie województw
  • Ministrowie
  • Urzędy i Izby Skarbowe
  • Agencje
  • Fundusze
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Inne urzędy
 • Podmioty zaangażowane
  • Podmioty ubiegające się o pomoc publiczną (przedsiębiorcy) – beneficjenci pomocy, w tym przedsiębiorcy publiczni, którzy mogą być także podmiotami udzielającymi pomocy
  • Prezes UOKiK (Departament Monitorowania Pomocy Publicznej)
  • Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji)
  • Trybunał Sprawiedliwości i Sąd I Instancji