Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Pomoc Publiczna


Pomoc Publiczna

Źródła informacji o pomocy publicznej:

 • www.uokik.gov.pl - pomoc publiczna
  • sprawozdawczość
  • wyjaśnienia
  • programy pomocowe
  • informacje o decyzjach Komisji Europejskiej
  • stopa referencyjna
 • www.minrol.gov.pl - pomoc w rolnictwie
 • www.mf.gov.pl - ogólnopolski program pomocowy
 • www.europa.eu.int - decyzje Komisji Europejskiej, projekty wspólnotowych aktów prawnych

Prawo regulujące pomoc publiczną:
 - podstawy prawne udzielania pomocy (źródła pomocy publicznej) - prawo polskie  
 - przepisy określające warunki i procedurę udzielania pomocy publicznej - prawo polskie i prawo wspólnotowe
Źródła pomocy publicznej
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 8 poz. 60 ze zm)
 - ustawa z dnia 12 stycznia 19991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zm.)
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776)
 - ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm)
 - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zm.)
Akty prawa miejscowego
 - uchwały podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Prawo regulujące pomoc publiczną
Prawo wspólnotowe (Unii Europejskiej) - określa zasady i warunki dopuszczalności pomocy
 - traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE)
 - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji
 - rozporządzenia, Komunikaty, Wytyczne Komisji Europejskiej (większość obowiązuje do dnia 31.XII.2006)  
Prawo polskie - reguluje kwestie proceduralne, sprawozdawczość
 - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U Nr 123, poz. 1291)
 - 8 rozporządzeń wykonawczych  

Podmioty zaangażowane

 • Podmioty udzielające pomocy publicznej w Polsce (ok. 3500), m.in.;
  • Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,
  • Starostowie Powiatów
  • Powiatowe Urzędy Pracy
  • Wojewodowie,
  • Marszałkowie województw
  • Ministrowie
  • Urzędy i Izby Skarbowe
  • Agencje
  • Fundusze
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Inne urzędy
 • Podmioty zaangażowane
  • Podmioty ubiegające się o pomoc publiczną (przedsiębiorcy) – beneficjenci pomocy, w tym przedsiębiorcy publiczni, którzy mogą być także podmiotami udzielającymi pomocy
  • Prezes UOKiK (Departament Monitorowania Pomocy Publicznej)
  • Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji)
  • Trybunał Sprawiedliwości i Sąd I Instancji