Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Sekretarz Miasta

Ewa Pawłowska

tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 108 | e.pawlowska@um.kolobrzeg.pl


SEKRETARZ MIASTA

 1. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu,
  2. realizacja zadań Urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  3. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę klientów oraz załatwianie skarg i wniosków,
  4. inspirowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji,
  5. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu,
  6. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Naczelnikami Wydziałów w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań,
  7. procedura kontroli funkcjonalnej Urzędu, a w szczególności:
   1.  w zakresie przestrzegania zasad terminowości i zgodności z prawem postępowania administracyjnego,
   2. w zakresie przestrzegania regulaminów, zarządzeń oraz poleceń służbowych,
   3. w zakresie realizacji wniosków z kontroli funkcjonalnych i zewnętrznych.
  8. nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Prezydenta,
  9. pełnienie - z upoważnienia Prezydenta - określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  10.  przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
  11.  koordynowanie prac związanych z wyborami,
  12.  wykonywanie innych czynności powierzonych przez Prezydenta,
  13.  prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
  14.  sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów w Urzędzie,
  15.  sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Polityki i Instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędu Miasta Kołobrzeg, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów regulujących pracę Urzędu,
  16. nadzorowanie procedur udostępniania informacji publicznej,
  17.  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta, za wyjątkiem czynności należących do kompetencji Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy) oraz Rady Miasta Kołobrzeg (ustalanie wynagrodzenia),
  18. nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników urzędu,
  19.  nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,
  20.  wspieranie przedsiębiorczości,
  21. nadzór nad realizacją zadań związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
  22. w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych związanych z nimi przepisami oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych, a w szczególności:
   1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego,
   2.  prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób - rozwody, separacja, przysposobienie itp.,
   3.  sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
   4.  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
   5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
   6. wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
   7. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska,
   8.  wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
   9. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  23.  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta.
 2.  W zakresie powierzonych obowiązków Sekretarz Miasta zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów w ramach środków finansowych określonych w budżecie.
 3. Sekretarz prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Organizacji;
  2. Wydziałem Obywatelskim;
  3. Biurem Kadr i Płac;
  4. Biurem Rady Miasta;
  5. Biurem Informatyki;
  6. Biurem Zamówień Publicznych.

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

  1. nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów,
  2. koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu,
  3. wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
  4. reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,
  5. nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości,
  6. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.