BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych

Monika Foremna - pilarska

tel.: +48 94 35 51 591 | fax: +48 94 35 23 769
Nr pokoju: 108 | zpdg@um.kolobrzeg.pl


Absolwentka:

 • Politechniki Koszalińskiej - studia magisterskie ekonomia;
 • Uniwersytetu Szczecińskiego - studia doktoranckie doktor nauk ekonomicznych;
 • Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu - trener biznesu;
 • Politechniki Koszalińskiej - studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe:

 • W latach 1995 - 1997 Księgowa w biurach podatkowych: DEGA, GRACJUS;
 • W latach 1997 - 1998 Księgowa w dziale finansowym w Telekomunikacji Polskiej S.A. Koszalin;
 • Od 1998 - Adiunkt w Katedrze Rachunkowości WNE Politechniki Koszalińskiej;
 • W latach 1999 - 2013 Trener biznesu działalność szkoleniowa;
 • 2015 - Dyrektor ds. ekonomicznych RCM sp. z o.o. w Białogardzie;
 • Od 2018 - Kierownik Centrum Innowacji, Edukacji Ustawicznej i Usług Akademii Pomorskiej w Słupsku.

ZASTĘPCA PREZYDENTA DS. GOSPODARCZYCH

 1. Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, a w szczególności do nich należy:
  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej,
  2. planowanie całokształtu zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną miasta,
  3. określenie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta,
  4. całokształt spraw związanych z ochroną środowiska, komunikacją i łącznością,
  5. współpraca z jednostkami organizacyjnych miasta w zakresie gospodarki komunalnej,
  6. gospodarka gruntami i nieruchomościami komunalnymi,
  7. planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
  8. współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  9. koordynowanie działań związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne,
  10.  zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,
  11.  efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu,
  12. planowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
  13. utrzymanie i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych,
  14. racjonalne gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami komunalnymi oraz realizowanie polityki czynszowej Miasta.
 2. W zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych.
 3. Zastępca Prezydenta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Prezydenta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Prezydenta.
 4. Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Komunalnym,
  2. Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami;
  3. Wydziałem Inwestycji,
  4. Wydziałem Rozwoju Miasta.

Do wspólnych kompetencji Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika należy w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja pracy podległych im wydziałów,
 2. koordynacja pracy Urzędu w ramach właściwości podległych wydziałów z uwzględnieniem kompetencji kierownika Urzędu,
 3. wydawanie w imieniu Prezydenta i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości podległych wydziałów,
 4. reprezentowanie Urzędu - w imieniu Prezydenta - w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,
 5. nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ich właściwości,
 6. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
 7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.