Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

INFORMACJA

Uchwała nr LII/737/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, tj. 22 lipca 2022 r.

Ponadto informuję, że zmiana dotyczy tylko § 1 pkt 2 uchwały nr XLVI/669/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg – „opłata za 1 km w taryfie zwykłej- do 6 zł”.

Mając na uwadze powyższe w dalszym ciągu obowiązują maksymalne ceny ustalone w uchwale nr XLVI/669/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg.


Dostosowanie licencji taxi do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1180).

  • Licencje wydane przed 31.12.2019 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022r. – zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 219r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz.2377).
  • Po dniu 31.12.2022r. licencje nie dostosowane tracą swoją ważność.
  • Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie.
  • W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Załatwienie sprawy trwa do 30 dni zgodnie z KPA.

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

  • Wniosek o dostosowanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
  • Aktualny wykaz pojazdów

Opłata za dostosowanie/zmianę w licencji zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2021.1220 t.j.).

Opłaty można dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta Kołobrzeg: nr rachunku bankowego: 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541, lub bezpośrednio w wydziale z wykorzystaniem terminala płatniczego.