Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw Covid-19 Prezydent Miasta Kołobrzeg organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie Miasta Kołobrzeg.

Transport przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Kołobrzeg:

 • Osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;
 • Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Zgłaszanie potrzeby transportu do punktu szczepień - najważniejsze informacje:

 1. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem Punktu Szczepień:
  • osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do Punktu Szczepień pracownikowi podczas rejestracji w punkcie szczepień;
  • podmiot dokonujący szczepień zwraca się do Koordynatora ds. transportu, wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg o potrzebie zorganizowania transportu.
 2. Osoby rejestrujące się na szczepienia poprzez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989 lub elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl:
  • osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień bezpośrednio Koordynatorowi Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Transportu, po dokonanej rejestracji na szczepienie.
 3. Zgłoszenia dokonuje osoba podlegająca szczepieniu lub opiekun prawny.
 4. W zgłoszeniu o potrzebie transportu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce, datę i godzinę szczepienia oraz Numer orzeczenia o niepełnosprawności i datę jego wydania, okres, na jaki wydano orzeczenie, nazwę zespołu orzekającego, oraz symbole i stopień orzeczenia.
  • W przypadku zgłoszenia osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, osoby te wypełniają stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).
 5. Osoba zgłaszająca potrzebę transportu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Dojazd do punktu szczepień będzie zorganizowany w dwie strony (tam i z powrotem).
 7. Transport do punktu szczepień jest bezpłatny.
 8. Dowóz osób do punktu szczepień odbywać się będzie z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej.
 9. Potrzeba transportu podlega weryfikacji przez Koordynatora Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Transportu w zakresie jej zasadności.
 10. Zgłoszenia o potrzebie transportu muszą być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na jego zorganizowanie, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem szczepienia.
 11. Transport do punktu szczepień będzie dokonywany przez podmioty z którymi Prezydent Miasta Kołobrzeg podpisał stosowne umowy.
 12. W stosunku do osób niekwalifikujących się do transportu, szczepienia dokonywać będą w miejscu zamieszkania mobilne zespoły szczepień, zorganizowane na bazie punktów szczepień.

Dedykowanymi miejscami realizacji szczepień na terenie Miasta Kołobrzeg są następujące podmioty:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86/88, tel. 780 148 989;
 • ARKA - MEGA Spółka Akcyjna, Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 11, tel. 511 919 602
 • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY MEDYCZNEJ, Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31 - 33, tel.: 94 35 303 55 / 534 536 534
 • GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY, Kołobrzeg, ul. Koszalińska 72, tel.: 94 70 003 23
 • SANATORIUM UZDROWISKOWE MEWA, Kołobrzeg, ul. ks.P.Ściegiennego 5-6, tel.: 604 058 097
 • PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA RAFIŃSKIEGO 9 - PUNKT SZCZEPIEŃ, Kołobrzeg, ul. Rafińskiego 9 tel.: 784 011 383
 • GABINET PIELĘGNIAREK ARKA MEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Kołobrzeg, ul. Tadeusza Kościuszki 19, tel.: 511 919 602
 • PUNKT SZCZEPIEŃ KOŁOBRZEG UL.SUŁKOWSKIEGO 11A, Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 11a, tel.: 511 919 602

Infolinia dotycząca szczepień i transportu na terenie miasta Kołobrzeg:
Zgłaszanie Potrzeb Transportowych: Koordynator Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Transportu - Wydział Zarządzania Kryzysowego w Kołobrzegu

Infolinia czynna w dni robocze od 8.00 do 15.00:

 • telefon: 94 35 51 446
 • email: t.barszczak@um.kolobrzeg.pl - dla osób niesłyszących i niedosłyszących.