Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIE NR 82/21
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1738 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957 1013, 1054, 1116, 1125, 1145 i 1262) oraz art. 3 w związku z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 26 lipca br. obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Kołobrzeg zwanym dalej Urzędem odbywa się w ramach:
  1. nieumówionej wizyty interesanta w Urzędzie;
  2. wcześniejszego umówienia się w na wizytę telefonicznie;
  3. kanałów komunikacji elektronicznej i telefonicznej;
  4. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. - Prawo pocztowe ( Dz. U. 2020 r. poz. 1041 i 2320);
  5. skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu ul. Ratuszowa 13.
 2. Od dnia 26 lipca br. budynki Urzędu są dostępne dla interesantów w godzinach 7.30 - 15.30 z zastrzeżeniem § 2 zarządzenia.

§ 2

 1. W Urzędzie obowiązują środki ochrony zdrowia i życia w związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce w zakresie obsługi interesantów korzystających z usług realizowanych przez Urząd, jak i jego pracowników obsługujących realizację tych usług:
  1. każda osoba wchodząca do budynku jest zobowiązana do przestrzegania poniższych zasad:
   1. bezwzględny obowiązek posiadania środków ochrony osobistej, tj. założonej maseczki zakrywającej nosi i usta oraz ewentualnie założonych rękawiczek ochronnych;
   2. bezwzględny obowiązek poddania się automatycznemu pomiarowi temperatury ciała przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu/ach do budynku lub przez pomiar ręczny;
  2. zaleca się aby każda osoba wchodząca do budynku dezynfekowała dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku;
  3. każda osoba przebywająca w budynku, w miejscach ogólnodostępnych oraz w miejscach bezpośredniej obsługi interesantów, w szczególności podczas przetargów oraz naborów na wolne stanowisko urzędnicze, jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania przepisu pkt 1 lit. a zarządzenia oraz zachowania dystansu społecznego.

§ 3

 1. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego do zorganizowania i przygotowania niezbędnego wyposażenia oraz logistyki celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania zasad, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.
 2. Zobowiązuję Kierownika Biura Prezydenta Miasta Urzędu do odpowiedniego upowszechnienia treści zawartych w niniejszym zarządzeniu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom/kierownikom wydziałów/biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym w strukturach Urzędu Miasta Kołobrzeg.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Kołobrzeg.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 155/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Kołobrzeg.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2021 roku.


W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw Covid-19 Prezydent Miasta Kołobrzeg organizuje transport do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie Miasta Kołobrzeg.

Transport przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Kołobrzeg:

 • Osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami;
 • Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Zgłaszanie potrzeby transportu do punktu szczepień - najważniejsze informacje:

 1. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem Punktu Szczepień:
  • osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do Punktu Szczepień pracownikowi podczas rejestracji w punkcie szczepień;
  • podmiot dokonujący szczepień zwraca się do Koordynatora ds. transportu, wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg o potrzebie zorganizowania transportu.
 2. Osoby rejestrujące się na szczepienia poprzez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989 lub elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl:
  • osoba zainteresowana zgłasza trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień bezpośrednio Koordynatorowi Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Transportu, po dokonanej rejestracji na szczepienie.
 3. Zgłoszenia dokonuje osoba podlegająca szczepieniu lub opiekun prawny.
 4. W zgłoszeniu o potrzebie transportu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz miejsce, datę i godzinę szczepienia oraz Numer orzeczenia o niepełnosprawności i datę jego wydania, okres, na jaki wydano orzeczenie, nazwę zespołu orzekającego, oraz symbole i stopień orzeczenia.
  • W przypadku zgłoszenia osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, osoby te wypełniają stosowne oświadczenie (załącznik nr 1).
 5. Osoba zgłaszająca potrzebę transportu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Dojazd do punktu szczepień będzie zorganizowany w dwie strony (tam i z powrotem).
 7. Transport do punktu szczepień jest bezpłatny.
 8. Dowóz osób do punktu szczepień odbywać się będzie z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej.
 9. Potrzeba transportu podlega weryfikacji przez Koordynatora Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Transportu w zakresie jej zasadności.
 10. Zgłoszenia o potrzebie transportu muszą być dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na jego zorganizowanie, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem szczepienia.
 11. Transport do punktu szczepień będzie dokonywany przez podmioty z którymi Prezydent Miasta Kołobrzeg podpisał stosowne umowy.
 12. W stosunku do osób niekwalifikujących się do transportu, szczepienia dokonywać będą w miejscu zamieszkania mobilne zespoły szczepień, zorganizowane na bazie punktów szczepień.

Informacje dotyczące miejsc realizacji szczepień na terenie Miasta Kołobrzeg znajdują się pod adresem:
MAPA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ


Infolinia dotycząca szczepień i transportu na terenie miasta Kołobrzeg:
Zgłaszanie Potrzeb Transportowych: Koordynator Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Transportu - Wydział Zarządzania Kryzysowego w Kołobrzegu

Infolinia czynna w dni robocze od 8.00 do 15.00:

 • telefon: 94 35 51 446
 • email: t.barszczak@um.kolobrzeg.pl - dla osób niesłyszących i niedosłyszących.