Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
ANNA MIECZKOWSKA

 

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Absolwentka:

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - nauczanie początkowe;
 • Uniwersytetu Szczecińskiego - studia podyplomowe logopedia;
 • Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej - studia podyplomowe organizacja i zarządzanie w oświacie;
 • Uniwersytetu Gdańskiego - studia podyplomowe neurologopedia;
 • Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - studia podyplomowe zarządzanie i marketing w służbie zdrowia.

Doświadczenie zawodowe:

 • 17 lat pracy w zawodzie nauczycielki;
 • W latach 2007-2010 dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołobrzegu;
 • Od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg, mając w swoich kompetencjach sprawy społeczne, oświatę, sport, kulturę i promocję miasta.;
 • Od grudnia 2011 do listopada 2018 - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Doświadczenie w pracy samorządowej i społecznej:

 • Od grudnia 2011 do listopada 2018 - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego;
 • Od stycznia 2010 do grudnia 2011 - Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg;
 • W 2008 roku założyła Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka";
 • Członek Ruchu Olimpiad Specjalnych;
 • Członek Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu;
 • Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

ZADANIA PREZYDENTA MIASTA

 1. Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
  2. kierowanie Urzędem,
  3. reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
  4. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  6. informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
  7. ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  8. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
  9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
  10. dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem,
  11. sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
  12. ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu,
  13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych,
  14. pełnienie funkcji zgromadzenia wspólników w stosunku do spółek z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg,
  15. nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie,
  16. nadzór nad planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji miejskich,
  17. współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  18. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  19. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
  20. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
  21. pełnienie funkcji szefa miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego,
  22. pełnienie funkcji administratora danych,
  23. realizacja zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 3. Prezydent prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Informacji Niejawnych;
  2. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień;
  3. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Strategii Rozwoju Miasta;
  4. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach;
  5. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych;
  6. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. współpracy z radami osiedli i budżetu obywatelskiego;
  7. Inspektorem Ochrony Danych;
  8. Administratorem Systemów Informatycznych;
  9. Biurem Audytu i Kontroli;
  10. Biurem Prezydenta;
  11. Biurem Prawnym;
  12. Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków
  13. Wydziałem Urbanistyki i Architektury;
  14. Urzędem Stanu Cywilnego;
  15. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego;
  16. Strażą Miejską.
 4. Prezydent może upoważnić swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.