ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta JANUSZ GROMEK

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


 • urodzony - 1956 w Kołobrzegu
 • wykształcenie - wyższe
 • rodzina - żona Elżbieta, córka Katarzyna, syn Michał, wnuczka Nel
 • doświadczenie zawodowe, społeczne, polityczne - ślusarz, zaopatrzeniowiec, organizator sportu, kierowca, akwizytor oraz nauczyciel (od 13 lat dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza)
 • przynależność partyjna - Platforma Obywatelska
 • historia - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
 • dlaczego kandydowałem:
  • takie było zapotrzebowanie znacznej grupy mieszkańców Kołobrzegu;
  • myślę, że moje doświadczenie zawodowe może przydać się w pracy radnego;
  • ponadto jest wiele jeszcze do zrobienia a moje uwagi, spostrzeżenia mogą wnieść pozytywne skutki tego działania

ZADANIA PREZYDENTA MIASTA

 1. Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
  2. kierowanie Urzędem,
  3. reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
  4. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  6. informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
  7. ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  8. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
  9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
  10. dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem,
  11. sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
  12. ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu,
  13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych,
  14. nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie,
  15. planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
  16. współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  17. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  18. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
  19. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
 3. Prezydent prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Informacji Niejawnych;
  2. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień;
  3. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością i Uzdrowiska Kołobrzeg;
  4. Audytorem Wewnętrznym;
  5. Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli;
  6. Rzecznikiem Prasowym Prezydenta;
  7. Biurem Prawnym;
  8. Wydziałem Urbanistyki i Architektury;
  9. Urzędem Stanu Cywilnego;
  10. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego;
  11. Strażą Miejską.
 4. Prezydent może upoważnić swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.