BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta JANUSZ GROMEK

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 500 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl


 • urodzony - 1956 w Kołobrzegu
 • wykształcenie - wyższe
 • rodzina - żona Elżbieta, córka Katarzyna, syn Michał, wnuczka Nel
 • doświadczenie zawodowe, społeczne, polityczne - ślusarz, zaopatrzeniowiec, organizator sportu, kierowca, akwizytor oraz nauczyciel (od 13 lat dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza)
 • przynależność partyjna - Platforma Obywatelska
 • historia - Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
 • dlaczego kandydowałem:
  • takie było zapotrzebowanie znacznej grupy mieszkańców Kołobrzegu;
  • myślę, że moje doświadczenie zawodowe może przydać się w pracy radnego;
  • ponadto jest wiele jeszcze do zrobienia a moje uwagi, spostrzeżenia mogą wnieść pozytywne skutki tego działania

ZADANIA PREZYDENTA MIASTA

 1. Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
  2. kierowanie Urzędem,
  3. reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,
  4. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  6. informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków budżetowych,
  7. ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  8. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
  9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
  10. dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcami Prezydenta, Sekretarzem, Skarbnikiem,
  11. sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
  12. ustanawianie Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Urzędu,
  13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta w przepisach szczegółowych,
  14. nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie,
  15. planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,
  16. współpraca z komitetami społecznymi w sprawie wspólnych inwestycji,
  17. współpraca z Radą, jej komisjami oraz organami jednostek pomocniczych w zakresie swego działania,
  18. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
  19. kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
 3. Prezydent prowadzi bezpośredni nadzór nad:
  1. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Informacji Niejawnych;
  2. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Uzależnień;
  3. Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością i Uzdrowiska Kołobrzeg;
  4. Audytorem Wewnętrznym;
  5. Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli;
  6. Rzecznikiem Prasowym Prezydenta;
  7. Biurem Prawnym;
  8. Wydziałem Urbanistyki i Architektury;
  9. Urzędem Stanu Cywilnego;
  10. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego;
  11. Strażą Miejską.
 4. Prezydent może upoważnić swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów oraz innych pracowników Urzędu do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.