Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Starsze dokumenty w formacie pdf, które są niedostępne dla czytników

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kolasa.
 • E-mail: admin@um.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 600992272

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Adres: ul. Ratuszowa 13
  78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
 • Telefon: +48943551500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Urzędu Miasta Kolobrzeg znajduje się od ul. Ratuszowej w dwóch lokalizacjach: nr 12 i nr 13.

 • Do lokalizacji przy ul. Ratuszowej 12 dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku tym znajduje się Biuro Obsługi Klienta, Straż Miejska oraz kasa.
 • Do lokalizacji przy ul. Ratuszowej 13 brak jest dostępu dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje sie wysoki próg.
 • Przed Urzędem Miasta znajduje się parking na 15 aut, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynki nie posiadają wind, pochylni.
 • Budynki nie są uzbrojone w systemy informacji głosowych oraz pętle indukcyjne.