Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg o naborze propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028

W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Kołobrzeg do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.

Proces rewitalizacji, nie będzie możliwy bez zaangażowania się w niego samych mieszkańców, organizacji i instytucji, którym zależy na rozwoju naszego miasta. Uzyskane od Państwa propozycje projektowe będą pomocne w opracowaniu programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie wszechstronnych działań, ukierunkowanych na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.

Dodatkowo, ujęcie zgłoszonego projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym do pozyskania wsparcia z działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”

Przedsięwzięcia powinny być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym Uchwałą Nr XXVIII/409/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kołobrzeg. Do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji można dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem, jeśli wynika to z ich specyfiki i służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

Nabór propozycji trwa od 27.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

Wszelkie informacje na temat naboru propozycji projektów znajdą Państwo na stronie internetowej www.rewitalizacja.kolobrzeg.eu


W związku z ogłoszonym przez nas naborem na propozycje projektów rewitalizacyjnych, przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dotyczące składanych wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Prosimy uwzględnić je podczas przygotowania projektów rewitalizacyjnych.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że wnioski składane w naborze RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 powinny dotyczyć pełnego zakresu projektu głównego/podstawowego określonego we właściwym miejscowo programie rewitalizacji, wpisanym do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. Nie ma możliwości wydzielenia z projektu określonego w programie rewitalizacji jego części na potrzeby aplikowania o środki w ramach działania 9.3. Dotyczy to również projektów o charakterze kompleksowym, obejmujących wiele zadań inwestycyjnych, które były przewidziane do realizacji przez szereg podmiotów (np. projekty z zakresu mieszkalnictwa dotyczące kilku budynków). Wydzielenie części zakresu rzeczowego z projektu wpisanego do programu rewitalizacji i zakwalifikowanie go jako odrębnego projektu głównego/podstawowego wymaga aktualizacji programu rewitalizacji. Aktualizacja dokonywana jest w trybie określonym dla przyjęcia programu rewitalizacji. Wymagana jest też akceptacja zmian przez IZ RPO WZ.


DOKUMENTACJA

Informacja o naborze

378 KBPobierz na dysk

Formularz nr 1

281 KBPobierz

Formularz nr 2

282 KBPobierz