Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

WSZYSTKIE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE UM

Klauzula informacyjna dotycząca udzielania odpowiedzi na przesłane pytania przez klientów Urzędu

542 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna o przekazanie sprawy organowi właściwemu

545 KBPobierz na dysk

Klauzula dotycząca spraw załatwianych milcząco w rozumieniu art. 122a kpa

668 KBPobierz na dysk

Udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

424 KBPobierz na dysk

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi

384 KBPobierz na dysk

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z Radami Osiedli i Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski

561 KBPobierz na dysk

Biuro Rady Miasta

Interpelacje i zapytania

490 KBPobierz na dysk

Nadawanie i pozbawianie tytułów honorowych

545 KBPobierz na dysk

Oświadczenia majątkowe

496 KBPobierz na dysk

Petycje

500 KBPobierz na dysk

Składanie skarg i wniosków

562 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w obradach Rady Miasta Kołobrzeg

534 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna - wybory na ławników do sądów powszechnych

602 KBPobierz na dysk

Biuro Prezydenta Miasta

Nagroda Prezydenta Miasta Kołobrzeg „KONIK KOŁOBRZESKI

593 KBPobierz na dysk

Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Kołobrzeg

603 KBPobierz na dysk

Udostępnienie Informacji Publicznej

536 KBPobierz na dysk

Biuro Zamówień Publicznych

Udzielenie zamówienia publicznego

581 KBPobierz na dysk

Udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

424 KBPobierz na dysk

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Oddanie w bezpłatne używanie lub podnajem

518 KBPobierz na dysk

Przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego

518 KBPobierz na dysk

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty

521 KBPobierz na dysk

Zamiana lokalu mieszkalnego

507 KBPobierz na dysk

Zamiana lokatorska

500 KBPobierz na dysk

Zezwolenie na budowę - przebudowę zjazdu z drogi gminnej

453 KBPobierz na dysk

Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych

452 KBPobierz na dysk

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego

465 KBPobierz na dysk

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

477 KBPobierz na dysk

Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

515 KBPobierz na dysk

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

457 KBPobierz na dysk

Wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie wód do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej oraz uzgodnienia projektów technicznych w tym zakresie

481 KBPobierz na dysk

Prowadzenie postępowań administracyjnych wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów

454 KBPobierz na dysk

Postępowanie w sprawie usuwania Barszczu Sosnowskiego w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

624 KBPobierz na dysk

Postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia

532 KBPobierz na dysk

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w aplikacji EcoHarmonogram

437 KBPobierz na dysk

Deklaracje o wysokości opłaty za odpady

507 KBPobierz na dysk

Wpis do rejestru działalności regulowanej

517 KBPobierz na dysk

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

516 KBPobierz na dysk

Wydział Urbanistyki i Architektury

Projekt Kołobrzeg. Human, Part and Space

452 KBPobierz na dysk

Procedura planistyczna sporządzania / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

561 KBPobierz na dysk

Procedura planistyczna sporządzania / zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

575 KBPobierz na dysk

Wydział Dochodów

Opłata targowa

544 KBPobierz na dysk

System powiadamiania SMS o należnościach

490 KBPobierz na dysk

Udzielanie ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych

502 KBPobierz na dysk

Podatki i opłaty lokalne

630 KBPobierz na dysk

Zwrot podatku akcyzowego

556 KBPobierz na dysk

Postępowania podatkowe

509 KBPobierz na dysk

Wydział Dochodów - Referat Windykacji i Egzekucji

Opłata uzdrowiskowa

624 KBPobierz na dysk

Udzielenie ulgi - należności publicznoprawne

631 KBPobierz na dysk

Udzielenie ulgi - umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty

586 KBPobierz na dysk

Wydanie zaświadczenia

563 KBPobierz na dysk

Zwrot opłaty skarbowej

588 KBPobierz na dysk

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej

Czynności sprawdzające

512 KBPobierz na dysk

Kontrola podatkowa

509 KBPobierz na dysk

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Nagrody i stypendia dla zawodników i trenerów

516 KBPobierz na dysk

Przyznawanie Dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg

492 KBPobierz na dysk

Udział w projekcie edukacyjnym Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

566 KBPobierz na dysk

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

700 KBPobierz na dysk

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej

429 KBPobierz na dysk

Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych

592 KBPobierz na dysk

Dotacje celowe z zakresu sportu

544 KBPobierz na dysk

Obowiązek nauki

550 KBPobierz na dysk

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

485 KBPobierz na dysk

Zawarcie umowy użyczenia

289 KBPobierz na dysk

Opłata planistyczna

497 KBPobierz na dysk

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

519 KBPobierz na dysk

Regulacje stanów prawnych nieruchomości

492 KBPobierz na dysk

Sprzedaż nieruchomości

510 KBPobierz na dysk

Umowy dzierżawy

487 KBPobierz na dysk

Ustalenie terminu zapłaty opłaty rocznej

481 KBPobierz na dysk

Ustanowienie służebności gruntowej

469 KBPobierz na dysk

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej

490 KBPobierz na dysk

Biuro Kadr i Płac

Informacja dla kontrahentów Urzędu Miasta Kołobrzeg

576 KBPobierz na dysk

Rekrutacja na wolne stanowiska urzędnicze

619 KBPobierz na dysk

Osoby odbywające praktyki lub staż

518 KBPobierz na dysk

Oświadczenia majątkowe

489 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna realizowana dla byłych pracowników

546 KBPobierz na dysk

Wydział Obsługi Mieszkańców

Imprezy masowe

471 KBPobierz na dysk

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania_zameldowania

472 KBPobierz na dysk

Transport drogowy

457 KBPobierz na dysk

Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Kołobrzegu

458 KBPobierz na dysk

Usługi hotelarskie

466 KBPobierz na dysk

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

457 KBPobierz na dysk

Zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu

461 KBPobierz na dysk

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

456 KBPobierz na dysk

Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny

477 KBPobierz na dysk

Przetwarzanie w związku z ustawą o dowodach osobistych

690 KBPobierz na dysk

Przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencji ludności

740 KBPobierz na dysk

Karta Dużej Rodziny

0.9 MBPobierz na dysk

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

803 KBPobierz na dysk

Rejestr wyborców

568 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

26 KBPobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków obwodowych komisji wyborczych

449 KBPobierz na dysk

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

507 KBPobierz na dysk

Straż Miejska

Monitoring wizyjny

683 KBPobierz na dysk

Klauzula informacyjna

528 KBPobierz na dysk