Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wszystkie komórki organizacyjne UM

Klauzula informacyjna dotycząca udzielania odpowiedzi na przesłane pytania przez klientów Urzędu

542 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych związanych z przekazywaniem sprawy organowi właściwemu

371 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula dotycząca spraw załatwianych milcząco w rozumieniu art. 122a kpa

668 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130.000 złotych

442 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi

384 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Organizacja spotkań za pomocą środków porozumiewania się na odległość

628 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych - rozpatrywanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych dotycząca naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na realizację zadań publicznych oraz ich realizacji

161 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów, ich przedstawicieli oraz personelu

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych - konkurs "Najlepsze kołobrzeskie 2022"

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Spraw Społecznych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej stan na 28 września 2022

182 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Koordynator ds. dostępności

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych - zapewnienie dostępności

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Informacja nt. przetwarzania danych dla osób korzystających z dowozu do punktów szczepień

436 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pełnomocnik ds. Budżetu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej

Budżet Obywatelski

630 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych poprzez fanpage Facebook BO masz wpływ na Kołobrzeg

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

110 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Biuro Rady Miasta

Interpelacje i zapytania

490 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Nadawanie i pozbawianie tytułów honorowych

545 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenia majątkowe

496 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Petycje

500 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Składanie skarg i wniosków

562 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w obradach Rady Miasta Kołobrzeg

534 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna - wybory na ławników do sądów powszechnych

602 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Biuro Prezydenta Miasta

Nagroda Prezydenta Miasta Kołobrzeg „KONIK KOŁOBRZESKI

617 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Kołobrzeg

603 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udostępnienie Informacji Publicznej

536 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postepowaniem o udostepnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych poprzez fanpage Facebook Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Biuro Zamówień Publicznych

Udzielenie zamówienia publicznego

581 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Oddanie w bezpłatne używanie lub podnajem

518 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego

518 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty

521 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zamiana lokalu mieszkalnego

507 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zamiana lokatorska

500 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zezwolenie na budowę - przebudowę zjazdu z drogi gminnej

453 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zezwolenie na korzystanie z przystanków komunikacyjnych

452 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kołobrzeski Rower Miejski

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Strefa Płatnego Parkowania

167 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Strefa Płatnego Parkowania - skan

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

477 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

515 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

457 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydawanie warunków technicznych na odprowadzanie wód do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej oraz uzgodnienia projektów technicznych w tym zakresie

481 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Prowadzenie postępowań administracyjnych wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów

454 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postępowanie w sprawie usuwania Barszczu Sosnowskiego w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

624 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postępowanie w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia

532 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w aplikacji EcoHarmonogram

437 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych dotyczących składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

638 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wpis do rejestru działalności regulowanej

517 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

516 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przetwarzanie danych osobowych dla uczestników gry miejskiej – ochrona danych

608 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyjmowaniem deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

589 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem działań zaradczych IGO

174 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Urbanistyki i Architektury

Projekt Kołobrzeg. Human, Part and Space

452 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Procedura planistyczna sporządzania / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

561 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Procedura planistyczna sporządzania / zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

575 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy i/lub lokalizacji inwestycji celu publicznego

443 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

437 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydawanie zaświadczeń stanowiących urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego

424 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

429 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Udział w projekcie edukacyjnym Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

566 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

700 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych

592 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obowiązek nauki

538 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przyznawanie stypendium sportowego lub nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe

503 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przyznawanie stypendiów sportowych i dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury

528 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Współorganizacja zadań własnych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i spraw społecznych

601 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz osób którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej

181 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Podatkowej

Czynności sprawdzające

512 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kontrola podatkowa

509 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Podatków i Opłat

Opłata targowa

544 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udzielanie ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych

502 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Podatki i opłaty lokalne

630 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zwrot podatku akcyzowego

556 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postępowania podatkowe

509 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych – przekazywanie spraw organowi właściwemu – ordynacja podatkowa

379 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Udzielenie ulgi - należności publicznoprawne

631 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udzielenie ulgi - umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty

586 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

System powiadamiania SMS o należnościach

490 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Księgowości i Sprawozdawczości

Opłata uzdrowiskowa

624 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydanie zaświadczenia

563 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zwrot opłaty skarbowej

588 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

485 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawarcie umowy użyczenia

289 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opłata planistyczna

497 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

519 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Regulacje stanów prawnych nieruchomości

492 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprzedaż nieruchomości

510 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Umowy dzierżawy

487 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ustalenie terminu zapłaty opłaty rocznej

481 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ustanowienie służebności gruntowej

469 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej

490 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca realizacji wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

599 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca postepowań związanych z podziałem nieruchomości

592 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca wykonywania czynności zmierzających do ustanowienia służebności

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Biuro Kadr i Płac

Rekrutacja na wolne stanowiska urzędnicze

619 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Osoby odbywające praktyki lub staż

518 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenia majątkowe

489 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna realizowana dla byłych pracowników

546 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca kontrahentów z którymi zawarto umowy cywilnoprawne

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Obsługi Mieszkańców

Imprezy masowe

471 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania_zameldowania

472 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Transport drogowy

457 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Kołobrzegu

458 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Usługi hotelarskie

466 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

457 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu

461 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

456 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny

477 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przetwarzanie w związku z ustawą o dowodach osobistych

690 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencji ludności

740 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Karta Dużej Rodziny

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

803 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rejestr wyborców

568 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

26 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków obwodowych komisji wyborczych

449 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

507 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych dot. REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY

29 KBPobierzPodgląd pliku

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

23 KBPobierzPodgląd pliku

Straż Miejska

Monitoring wizyjny

683 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Klauzula informacyjna

528 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

194 KBPobierz na dyskPodgląd pliku