ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Prezydent Miasta Kołobrzeg
JANUSZ GROMEK

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: +48 94 35 23 769
prezydent@post.pl

Protokół Nr 1 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dniu 10 stycznia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta - Janusz Gromek
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych - Jerzy Wolski
 • Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Jacek Woźniak
 • Sekretarz Miasta - Ewa Pełechata
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński
 • Skarbnik Miasta - Grzegorz Czakański

------------------------------

 1. Przyjęcie protokołu Nr 46 z posiedzenia Kolegium Prezydenta w dniu 29 grudnia 2017 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznał się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie usługi polegającej na kontroli, utrzymaniu, naprawie i konserwacji nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg”.
 3. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta wyraził zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w obrębie 18 miasta Kołobrzeg, w celu odtworzenia rodzinnych ogrodów działkowych.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na użyczenie części działek nr 163/15 oraz 162/1 obręb 13, położonych w Kołobrzegu przy ul. Grochowskiej z przeznaczeniem na budowę drogi przeciwpożarowej.
  3. Prezydent Miasta zaakceptował proponowane lokalizacje ogródków gastronomicznych na Placu Ratuszowym na okres 3 sezonów letnich.
  4.  Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dot. działki nr 6/5 obr. 10 przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu i nieodpłatne przejęcie przedmiotowej działki do zasobu nieruchomości gminnych.
 4. Sprawy WS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 50/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na okres 01.06.2017r.-31.05.2020 r.
  2.  Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu.
 5. Sprawy PU
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie ustalenia planu wydatków Miejskiego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na rok 2018.
 6. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków w Dziale 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 - Pozostała działalność oraz w Dziale 926 - Kultura Fizyczna, Rozdział 926 05 - Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu Miasta na 2018 rok.
  2.  Prezydent Miasta zaakceptował zarządzenie w sprawie powołania zespołów: Sterującego i Zarządzającego projektem pn. „Równy Start - zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 - letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg”.
 7. Sprawy K-L
  1.  Prezydent Miasta wyraził zgodę na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami na raty z tytułu zadłużenia za lokal komunalny przy ul. unii Lubelskiej 11/6 w Kołobrzegu, pod warunkiem regularnego wnoszenia wpłat bieżących.
  2. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie w całości zadłużenia lokali komunalnych posiadających zadłużenie do kwoty 100,00 zł. z tyt. należności wobec Gminy Miasto Kołobrzeg.
  3. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie całości zadłużenia wobec Gminy Miasto Kołobrzeg za zdane lokale socjalne przy ul. Artyleryjskiej 23/3 i Żurawiej 7/5 z tytułu dochodzenia 1/3 należności wynikającej z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej matce.
  4.  Prezydent Miasta nie wyraził zgody na umorzenie zadłużenia z tytułu opłat za lokal socjalny przy ul. Artyleryjskiej 23/4 w Kołobrzegu. Wyraził zgodę na spłatę zaległości wraz z odsetkami na raty pod warunkiem regularnego wnoszenia opłat bieżących. Prezydent podtrzymał stanowisko o skierowanie do sądu wniosku o eksmisję osób zamieszkałych w lokalu Artyleryjska 23/4.