BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Referat GOSPODARKI ODPADAMI

Kierownik Referatu
KAROLINA ROMANOWSKA

tel.: +48 94 3551603
Ratusz, ul. Armii Krajowej 12 | email: k.romanowska@um.kolobrzeg.pl

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami należy prowadzenie spraw związanych  z gospodarowaniem odpadami (w tym niebezpiecznymi) i ochroną środowiska, w tym:

 1. kształtowanie polityki w zakresie gospodarowania odpadami,
 2. przygotowywanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na zadania w zakresie kompetencji referatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych we współdziałaniu z Biurem Zamówień Publicznych, przygotowywanie projektów umów,
 3. nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o warunki wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 4. przygotowywanie uchwał związanych z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wynikającymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 5. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gminy,
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych - zezwolenia na działalność zw. z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,
 7. prowadzenie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 8. nadzór nad firmami posiadającymi wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 9. prowadzenie ewidencji umów zawartych pomiędzy podmiotami a przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 10. nadzór nad selektywną zbiórką odpadów w gminie, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
 11. w trybie wykonywania zastępczego usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez Gminę na podstawie decyzji administracyjnej Prezydenta Miasta w przypadkach nie respektowania tego obowiązku przez właścicieli nieruchomości, obciążanie ich kosztami wywozu i składowania,
 12. informowanie, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 13. przygotowanie, weryfikacja i wprowadzenie do systemu informatycznego deklaracji dot. wymiaru opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 14. przygotowywanie i wydawanie decyzji określających dot. opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 15. kontrole nieruchomości pod kątem wywiązywania się z obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Miasto Kołobrzeg,
 16. bieżąca współpraca z Radami i Zarządami Osiedli w zakresie kompetencji referatu,
 17. podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań proekologicznych,
 18. nadzór nad firmami posiadającymi zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
 19. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Referat Gospodarki Odpadami (GO) - Ratusz, ul. Armii Krajowej 12

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami KAROLINA ROMANOWSKA 603 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Magdalena Pytel 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Edyta Nyc 629 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Sylwia Klimczak 625 23
Podinspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Trzeciak 625 23